Nieuws

Presentaties Informatiebijeenkomst Zorg en Onderwijs van LECSO en VGN

05 maart 2015

Gezamenlijke focus en wederzijds vertrouwen, dat was de belangrijkste boodschap tijdens de bijeenkomst Zorg en Onderwijs op 4 maart. Goede samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeenten is noodzakelijk om te zorgen dat ook kinderen met een beperking een passend onderwijsaanbod krijgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. Bijna 100 professionals uit de zorg en onderwijs waren naar Utrecht afgereisd om deel te nemen aan de bijeenkomst, georganiseerd door LECSO en VGN.

De bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van november vorig jaar. Het animo was toen zo groot dat voor een zelfde opzet was gekozen: een plenair deel waarin de wet- en regelgeving werd uitgelegd, gevolgd door twee workshoprondes.

Wet-en regelgeving
In zijn presentatie over Passend Onderwijs benadrukte Marc Cantrijn (beleidsadviseur LECSO) het belang om de samenwerking in de regio en gemeente te zoeken. Bij  kinderen met complexe/meervoudige hulpvragen liggen de verantwoordelijkheden zowel bij onderwijs, gemeenten als bij zorgverleners. De antwoorden zijn alleen samen te vinden.

Maartje van der Rijt (projectleider Jeugd VGN) legde uit welke kinderen met een beperking onder welke wet vallen. Er is intussen veel duidelijk, maar er zijn ook nog vragen over waar de scheiding tussen onderwijs- en zorgbudgetten voor kinderen met (ernstige, meervoudige) beperkingen precies ligt. De Tweede Kamer heeft hierover Kamervragen gesteld die nog niet zijn beantwoord. De afgelopen week was er veel media-aandacht voor dit onderwerp.

Er is een nieuwe werkelijkheid, met nieuwe kansen, zo startte Kees Bouma, beleidsadviseur bij Promens Care, zijn presentatie over onderwijszorgarrangementen. Hij adviseert om niet te beginnen met de bekostiging, maar om eerst een visie te ontwikkelen. Er is een grote behoefte aan informatie bij de nieuwe stakeholders, zoals gemeenten. In deze fase is het belangrijk om pro-actief informatie te verspreiden en successen te delen.
Nieuw is dat VWS een toezegging heeft gedaan dat extra ondersteuning op school vanuit de Wlz kan worden geboden. Onderwijs is niet meer ‘voorliggend’. Hoe dit precies geregeld moet worden is echter nog niet duidelijk.

Workshops
De workshop van Amerpoort over ‘Onderwijs in zorg & zorg in onderwijs’ ging over de samenwerking tussen onderwijs en zorg bij het Kinderdagcentrum Onder één dak.  Ook wordt er extra ondersteuning geboden aan kinderen binnen het (speciaal) onderwijs.

In de workshop van Zozijn werd gedeeld  hoe zorgaanbieders, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de drie gemeenten in de regio Oost-Achterhoek de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeenten in de praktijk succesvol samen vormgeven. Zozijn is er trots op dat de drie gemeenten volledig meedoen in het integraal arrangeren.

Het NJI gaf samen met Ambiq een workshop over zorg en onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen (ZMOLK). In deze workshop werd meer informatie gegeven over de ontwikkelde basisaanpak voor de ondersteuning aan deze groep jongeren.

Hulp daar waar het nodig is: op school en op weg naar werk. Met als doel de jongere zo snel mogelijk weer in het normale leer- en leefproces te krijgen en perspectief te bieden naar werk. Dat is de outreachende aanpak waar Pameijer in de workshop over vertelde.

De workshop van de VNG en LECSO ging over het belang van een effectieve aanpak om samen te werken aan de realisatie van integrale onderwijszorgarrangementen. Net als in andere presentaties kwam ook hier het belang van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs, zorg en gemeenten voor de optimale ontwikkeling van een kind én wederzijds vertrouwen aan de orde.

Alle presentaties van de informatiebijeenkomst vindt u in de bijlagen. Meer informatie over dit thema vindt u ook via de websites: www.passendonderwijs.nlwww.poraad.nlwww.lecso.nl en www.nji.nl

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen