Nieuws

Regiobijeenkomsten kwaliteit en opleiden: deel je praktijkvoorbeelden

22 februari 2024

Een kwaliteitsbeeld in de vorm van een podcast, ervaringsdeskundigen als kwaliteitsambassadeur en zorgorganisaties die samen met onderwijsinstellingen domeinoverstijgend werken aan betere werkbegeleiding en de inzet van zijinstromers. Zo maar wat opbrengsten van de regiobijeenkomsten Kwaliteit en Opleiden die de VGN afgelopen najaar organiseerde. Een terugblik.

tekening bijeenkomst kwaliteit en opleiden.jpg
Getekend verslag van de bijeenkomst door Katrijn Prins, kwaliteitsmedewerker/functionaris gegevensbescherming van Odion

Bekwaam worden en blijven 

Het was voor het eerst dat de VGN een serie regiobijeenkomsten organiseerde waarop twee verschillende thema’s centraal stonden: kwaliteit en opleiden. Wat deze thema’s met elkaar gemeen hebben is vakbekwaamheid. Oftewel: bekwaam worden en je bekwaam voelen in het leveren van kwalitatief goede zorg. De regiobijeenkomsten waren een mooie gelegenheid voor de inhoudsdeskundigen om met elkaar thema-overstijgend te netwerken en kennis te delen. 

In onderstaande tekst gaan we in op de opbrengsten van de verschillende programmaonderdelen en doen we een oproep om gemaakte plannen en stappen met ons te delen:

Ervaringsdeskundigen als kwaliteitsambassadeur   

In het ochtendprogramma gingen de deelnemers aan thematafels met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld de vraag ‘hoe kunnen we het meest interessante, inspirerende en leuke kwaliteitsbeeld ooit maken?’ Genoemde voorbeelden daarbij zijn: een podcast, poster-cartoons, een video en een fotoverslag gemaakt door mensen met een beperking over wat zij goede en minder goede zorg vinden. Ideeën om te zorgen dat er in de organisatie vaker en enthousiaster over kwaliteit gepraat wordt, zijn: een kwaliteitsescaperoom, een bordspel, kwaliteit onderdeel te laten zijn van het teamoverleg en ervaringsdeskundigen in te zetten als kwaliteitsambassadeur. 

Beleidsmedewerker op de woongroep 

Om te zorgen dat professionals en mensen met een beperking staan te springen om het kwaliteitsbeeld of een voortgangsbericht te (helpen) maken, werd gesuggereerd om er geen apart document van te maken, maar een doorlopend programma in vrije vorm, zoals een film of een toneelstuk. Ook kwam de suggestie om teamleiders en beleidsmedewerkers mee te laten lopen op bijvoorbeeld een woongroep. 

Wat is persoonsgerichte zorg? 

In het ochtendprogramma van de regiobijeenkomsten, kwam ook het werken met de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte Zorg aan bod. Want, wat is goede, persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag eigenlijk? En hoe geef je daar bekwaam invulling aan? De leidraad-sessie begon dan ook met de vraag wat persoonsgerichte zorg voor de aanwezigen betekent. De antwoorden zijn te clusteren in een aantal categorieën. Bijvoorbeeld:  

  • Het aansluiten bij en afstemmen op de wensen en behoeften van mensen met een beperking: ‘Het kennen van elkaars verhaal’ en ‘aansluiten op de zorgvraag met een professionele bril’. 
  • Gericht zijn op de persoon en zijn vragen: ‘Dat ik mag zijn zoals ik ben en mijn leven mag leven, zoals ik dat graag wil.’ 
  • Kwaliteit gestuurde zorg: ‘Zorg die bijdraagt aan een fijn leven voor de bewoners’ en ‘zorg die niet financieel gestuurd is.’  
  • Luisteren naar de mensen met beperking: ‘Luisteren, vragen, evalueren, luisteren, vragen, evalueren’ en 'oprechte aandacht: mij zien en naar mij luisteren.’  

Alle antwoorden op de vraag wat persoonsgerichte zorg is, zijn verzameld in onderstaande pdf. 

Inspiratiedocument voor verbeteren van zorg 

Vervolgens werd er tijdens de leidraad-sessie stilgestaan bij de vraag wat de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte Zorg precies is en hoe je de leidraad kan inzetten in je organisatie voor goede persoonsgerichte zorg. Zo heeft zorgorganisatie Gemiva de leidraad bijvoorbeeld verbonden aan de leerlijnen binnen de organisatie, en worden medewerkers zodoende geschoold op de inhoud van de leidraad. Een andere zorgorganisatie gebruikt de leidraad als inspiratie om te kijken waar zorg verbeterd kan worden, als het niet goed gaat met een specifiek persoon met een beperking. 

Branche overstijgende samenwerkingen zijn nodig  

In het middagprogramma kwamen grote vraagstukken aan bod over werkbegeleiding, de inzet van zij-instromers, het anders verantwoorden van skills en behoud jonge medewerkers. Grote onderwerpen waar gezamenlijke denkkracht voor nodig is, dus waren er zowel afgevaardigden van zorgorganisaties als onderwijsinstellingen aangesloten. Doel van de middag was dat er succesvolle samenwerkingen zouden gaan ontstaan. Welke oplossingen sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio? 

Anders organiseren: van instroom tot behoud

Aan werktafels werd gesproken over het creëren van uitdaging en plezier voor jonge medewerkers, over het erkennen en waarderen van de skills van zijinstromers vanuit vertrouwen, en over het anders organiseren van (werk)begeleiding, zodat de werkdruk vermindert en het werkplezier toeneemt. Niet alleen gesproken, er werden concrete acties uitgezet. Zo wil zorgorganisatie Trans samen met de drie onderwijsinstellingen in Drenthe en Groningen een festival over werkbegeleiding organiseren. En gaan andere zorgorganisaties bijvoorbeeld met elkaar aan de slag om gezamenlijk de mogelijkheid te ontdekken van een basispakket voor zijinstromers om te kunnen instromen, in de vorm van bijvoorbeeld een opstap-opleiding.  

Oproep: deel je praktijkvoorbeeld 

Praktijkvoorbeelden Kwaliteit: Als VGN zijn we benieuwd met welke concrete voorbeelden zorgorganisaties echt aan de slag zijn gegaan (of gaan) om kwaliteit op een vernieuwende manier in beeld te brengen. We willen deze praktijkvoorbeelden delen op onze website, zodat organisaties elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Via deze enquête kunnen zorgorganisaties hun voorbeeld kenbaar maken. Ook zorgorganisaties die niet deelnamen aan een regiobijeenkomst maar wel een inspirerend voorbeeld hebben, worden uitgenodigd om de enquête in te vullen of hun voorbeeld te mailen naar: kwaliteitskompas@vgn.nl

Praktijkvoorbeelden Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg: Zorgorganisaties die een mooi voorbeeld hebben over het inzetten van de leidraad voor goede persoonsgerichte zorg en dit voorbeeld willen delen, kunnen mailen naar: mkersten@vgn.nl.

Praktijkvoorbeelden Opleiden: We zijn ook heel benieuwd naar vernieuwende vormen van samenwerking die tijdens de regiobijeenkomsten of daarbuiten zijn ontstaan op het gebied van opleiden. Ook deze praktijkvoorbeelden willen we delen op onze website, zodat organisaties elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Via deze enquête kunnen zorgorganisaties hun voorbeeld kenbaar maken. Waar mogelijk worden deze ook verbonden aan de Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Meer informatie 

De vijf regiobijeenkomsten Kwaliteit en Opleiden waren een vervolg op de Roadshow Werken met het Kwaliteitskompas die eind 2022 is gestart. Meer informatie over het kwaliteitskompas is gebundeld op een speciale overzichtspagina

De antwoorden op de vraag wat persoonsgerichte zorg is (gesteld tijdens de sessie over de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg op de regiobijeenkomsten) zijn hieronder te downloaden.  

Opbrengsten Leidraad-sessie regiobijeenkomsten Kwaliteit en Opleiden

Ronella Bleijenburg