Nieuws

Subsidie innovatieve stages en begeleiding in de zorg van de baan

11 augustus 2022

Het ministerie van VWS heeft besloten de subsidieregeling voor innovatieve stages en begeleiding in de zorg niet door te laten gaan. In plaats daarvan heeft het ministerie het subsidieplafond voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig opgehoogd met 63,5 miljoen euro tot 179,5 miljoen euro.

Palliatieve zorg

Meer financiële ruimte voor stageaanbieder

Met de extra impuls van 63,5 miljoen euro aan het Stagefonds Zorg wil de minister stageaanbieders meer financiële ruimte bieden voor het realiseren van stageplaatsen in de nafase van de covid-19 pandemie.  

Subsidieregeling innovatieve stages om diverse redenen niet haalbaar

Het ministerie heeft deze zomer een verkenning uitgevoerd en hieruit bleek dat de subsidieregeling voor innovatieve stages en begeleiding in de zorg juridisch, beleidsmatig en uitvoeringstechnisch niet haalbaar is. Daarnaast zou de regeling een te grote administratieve last voor de stageaanbieders tot gevolg hebben. Dit zijn redenen waarom deze regeling van de baan is.

Personeelstekorten zorgen voor extra impuls

Vanwege de structurele tekorten aan begeleidingscapaciteit van stagiairs in zorg en welzijn, verhoogde het ministerie van VWS in 2021 het budget voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II incidenteel met 13 miljoen euro. De personeelstekorten zijn echter onverminderd groot gebleven, daarom is opnieuw besloten tot een extra impuls van 63,5 miljoen euro.

Aanvragen subsidie

Voor stageaanbieders blijven de subsidiabele activiteiten, wijze van aanvragen, verantwoorden en uitkeren gelijk. Zij ontvangen medio augustus een brief hierover van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Stageaanbieders kunnen na ontvangst van dit bericht tot en met 1 oktober 2022 een subsidieaanvraag indienen bij het Stagefonds Zorg.

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: