Nieuws

Update kwaliteitsontwikkelingen gehandicaptenzorg - najaar 2022

07 oktober 2022

Er is een hoop gebeurd in ‘kwaliteitsland’ de afgelopen maanden. Tijd voor een uitgebreide update. Hierin staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de afgelopen periode, waarbij we regelmatig zullen doorverwijzen naar een onderliggend artikel voor meer informatie over dat onderwerp.

Kwaliteitskompas

In deze update staan we stil bij de volgende onderwerpen:

 • Lancering Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028
 • Stand van zaken Kwaliteitskompas in begrijpelijke taal en actualisatie handreikingen 
 • Overgangsjaar 2022-2023: beweging van kader naar kompas
 • Reflectie op kwaliteit in de gehandicaptensector: Infographic kerngegevens en dialoogsessies kwaliteitsrapporten 
 • Beoordelingsronde instrumenten Waaier VGN door Commissie van Deskundigen

Lancering Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028

Op donderdag 29 september organiseerde de VGN een feestelijke bijeenkomst voor genodigden om te vieren dat de actualisatie van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is afgerond en dat het Zorginstituut het Kwaliteitskompas heeft goedgekeurd. Lees hier persbericht van deze bijeenkomst die werd gehouden bij Middin in Rijswijk. Een uitgebreid verslag van deze feestelijke ochtend leest u via de link hieronder.

  Roadshow Kwaliteitskompas

  Naast de lancering van het kwaliteitskompas werd door Pauline Meurs, voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg, aangekondigd dat het nu tijd wordt om met het kompas aan de slag te gaan. De stuurgroep zal met een roadshow het land door trekken om het werken met het kompas te bevorderen en in gesprek te gaan met alle betrokkenen over de wijzigingen.

  Nieuwe website Kwaliteitskompas

  Op onze nieuwe webpagina: www.vgn.nl/kwaliteitskompas is alle informatie te vinden over het Kwaliteitskompas. Het volledige Kwaliteitskompas is daar te downloaden in pdf-formaat, maar ook alle afzonderlijke bouwstenen en hoofdstukken zijn digitaal in te zien. Ook de bij het kwaliteitskompas behorende handreikingen zijn daar te vinden, net als nieuws rondom het Kwaliteitskompas en de Roadshow.

  Stand van zaken Kwaliteitskompas in begrijpelijke taal en actualisatie handreikingen

  Na de vaststelling en goedkeuring van het kwaliteitskompas, worden momenteel een aantal uitwerkingen geschreven:

  1. een versie van het kwaliteitskompas voor en door mensen met een beperking;
  2. de actualisatie van de Handreiking Ondersteuningsplannen; 
  3. de actualisatie van de Handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie

  Ad 1) Aan de versie voor en door mensen met een beperking wordt momenteel gewerkt door Taal voor allemaal. Zij maken een samenvatting in begrijpelijke taal. Op basis van dat document gaat de VGN samen met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke, auditieve of visuele beperking kijken of daarnaast nog iets nodig is om het Kwaliteitskompas toegankelijk en begrijpelijk te maken. 

  Ad 2) Vilans is in opdracht van de VGN enkele maanden geleden gestart met de actualisatie van de Handreiking Ondersteuningsplannen.

  Ad 3) De komende maanden gaat een werkgroep bestaande uit leden van de VGN en de Stuurgroep Kwaliteitskompas, aan de slag met de actualisatie van de Handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie. Deze handreiking zal Inzicht in kwaliteit gaan heten. Het is een uitwerking van bouwsteen vier en gaat in op de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de elementen uit bouwsteen vier (kwaliteitsbeeld, voortgangsbericht en externe visitatie).

  Beide handreikingen zullen eind 2022 gereed zijn.

  Overgangsjaar 2022-2023: beweging van kader naar kompas

  In 2023 verantwoorden aanbieders zich over 2022 nog via het huidige Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (2017-2022). Tegelijkertijd weten we inmiddels hoe het geactualiseerde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg (2023-2028) eruit ziet en dat er wijzigingen zijn in bouwsteen vier Inzicht in kwaliteit. Wat betekent dat voor dit overgangsjaar?

  De verantwoording over 2022 zal nog gewoon middels een kwaliteitsrapport plaatsvinden. Pas in 2024 zal deze verantwoording over kwaliteit plaatsvinden volgens het nieuwe kwaliteitskompas met een eerste kwaliteitsbeeld (over 2023). Aanbieders gaan nu al aan de slag met het verzamelen van informatie voor het kwaliteitsrapport over 2022. De Handreiking Inzicht in kwaliteit wordt pas de komende twee maanden geactualiseerd. Dan wordt ook meer duidelijk over de invulling van het kwaliteitsbeeld en het voortgangsbericht.

  Op 1 november 2022 vergadert de stuurgroep voor de laatste keer dit kalenderjaar. Als er uit deze vergadering nog aanscherpingen komen voor de verantwoording over 2022, zal de VGN dat zo snel mogelijk laten weten.

  Ten slotte worden er eind november twee online inloopsessies georganiseerd voor kwaliteitsfunctionarissen. Hierin zal het werken met het kwaliteitskompas en wat dit concreet gaat betekenen voor zorgaanbieders, worden besproken. Beide handreikingen zijn dan ook in concept gereed en geven dan weer nieuwe inzichten voor bouwstenen een en vier.

  Reflectie op kwaliteit in de gehandicaptenzorg 2021

  Infographic kerngegevens

  Tijdens de actualisatie van het huidige kwaliteitskader is de reguliere kwaliteitscyclus van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bij aanbieders gewoon door gegaan. Zo werden vlak voor de zomer dit jaar opnieuw alle kwaliteitsrapporten aangeleverd bij het Zorginstituut, samen met de Vragenlijst kerngegevens 2021. Zoals voorgaande jaren maakte Mediquest een infographic van de resultaten (zie de link hieronder).

  Dialoogsessies kwaliteitsrapporten

  Daarnaast deelden zorgaanbieders opnieuw informatie met elkaar over de kwaliteitsrapporten via de jaarlijkse dialoogsessies die VGN samen met Vilans organiseert. De resultaten hiervan zijn te lezen in het bijgevoegde artikel via onderstaande link. Tevens schreef Vilans een artikel over het proces van op deze wijze informatie delen en leren van elkaar.

  Beoordelingsronde instrumenten Waaier VGN door Commissie van Deskundigen

  De Commissie van Deskundigen is momenteel weer bezig met beoordelingscyclus van de instrumenten uit de Waaier van cliëntervaringsinstrumenten. Deze beoordelingen vinden sinds 2020 eens per twee jaar plaats. De vorige beoordelingsronde was in 2020. In 2021 konden nieuwe instrumenten wel worden ingediend ter beoordeling. Dat resulteerde toen in één nieuw instrument voor E(V)MB welke is toegevoegd aan de Waaier. De Waaier bestaat momenteel uit twaalf instrumenten.

  De commissie voert de beoordeling uit aan de hand van een achttal criteria. Nadat de beoordelingen formeel zijn afgerond, worden eerst de ontwikkelaars van de betreffende instrumenten geïnformeerd over de uitkomsten. Vervolgens worden de resultaten zoals gebruikelijk, eind 2022 openbaar gepubliceerd via de website van de VGN.

  In 2023 zal de commissie aandacht besteden aan de toegankelijkheid, vindbaarheid en vormgeving van de Waaier. Tevens staat dan weer een tweedaagse op de agenda, waarin de commissie in gesprek gaat met ontwikkelaars en gebruikers (aanbieders en mensen met een beperking), over het gebruik en de doorontwikkeling van de instrumenten in de Waaier.

  Annemarie Peters VGN
  Wil je meer weten?
  Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

  Deze pagina is een onderdeel van: