Nieuws

Van Rijn informeert Tweede Kamer over Kwaliteitsagenda

07 juli 2017

Staatssecretaris van Rijn heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en gaat daarnaast in op de drie onderwerpen die in het Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid van 30 mei jl. zijn toegezegd. Dit betreft de oprichting van een werkgroep voor knelpunten bij kinderen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB), de stand van zaken rondom de zogenaamde MEE lijst en het maatwerkprofiel.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

De uitvoering van de meeste acties uit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg is in 2017 gestart. De staatssecretaris geeft aan dat hij er vertrouwen in heeft dat met de gekozen aanpak, de energie en ambitie van alle betrokkenen een stevige impuls gegeven wordt aan het voortdurende proces van kwaliteitsverbetering.

De volgende acties worden benoemd:

  • Zichtbaarheid: op 1 juli is een website gelanceerd om de acties uit de kwaliteitsagenda meer zichtbaar te maken en deze te verbinden met de vele verhalen en ervaringen van cliënten, hun verwanten en professionals
  • Onderzoek naar cliëntafhankelijkheid en ervaringen van cliënten binnen de gehandicaptenzorg
  • In het kader van richtlijnontwikkeling is een kwartiermaker aangesteld en is gestart met het aanleggen van een duurzame infrastructuur voor multidisciplinaire richtlijnontwikkeling binnen de gehandicaptenzorg. Het traject voor cliënten met een verstandelijke beperking en visuele aandoeningen/beperkingen is gestart
  • In december 2016 is een congres georganiseerd voor cliëntenraden en hun rol tav kwaliteit, dit wordt in december 2017 herhaald
  • In de tweede helft van 2017 komt een digitaal kennisplatform over collectieve medezeggenschap beschikbaar
  • Er komen bijeenkomsten voor ouders en verwanten over Wlz zorg op scholen; er workshops en trainingen gestart voor cliënt(vertegenwoordigers) en professionals over het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Er wordt door de cliëntenorganisaties gewerkt aan de aanpassing van de vragen van Zorgkaart Nederland aan de gehandicaptenzorg, voor betere publieksinformatie
  • Investeren in opleidingen en kennisontwikkeling: ontwikkeling kennisbundels vooral gericht op cliënten met een bijzondere zorgvraag; ontwikkeling van landelijke beroepenstructuur voor zorg en welzijn om de expertise van de gehandicaptensector te borgen
  • Bijeenkomsten en werksessies ter ondersteuning van de implementatie van het kwaliteitskader


Factsheet EMB

De IGZ heeft op basis van bezoeken aan instellingen met een afdeling voor Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB) een factsheet opgesteld waarin wordt aangegeven waaraan goede zorg voor mensen met EMB moet voldoen.

Kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEMVB)

Naar aanleiding van het pamflet “Ook ZEVMB hebben recht op een 'goed leven”, heeft VWS gesprekken gevoerd met de ouders die dit hebben opgesteld. De staatssecretaris heeft hierop een werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van Ton Heerts. Er is inmiddels een aanpak geformuleerd die bestaat uit het inventariseren en oplossen van individuele knelpunten en het borgen dat kinderen en gezinnen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Hiervoor is een position paper opgesteld met de definitie en afbakening van ZEMVB. Op basis hiervan worden behoeften en knelpunten geïnventariseerd en verbeteringen doorgevoerd, zowel landelijk als individueel.

MEE lijst

Naar aanleiding van de door MEE aangekaarte problematiek van moeilijk plaatsbare cliënten in de Wlz, zijn de zorgkantoren actief aan de slag gegaan om deze cliënten aan passende zorg te helpen. Door knelpunten in de huisvesting of onvoldoende beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel, is het niet altijd mogelijk op korte termijn passende zorg te realiseren. De zorgkantoren hebben bij de NZa verbeterplannen moeten indienen om passende zorg voor alle Wlz cliënten te kunnen realiseren. Daarnaast is een landelijke tafel opgericht om regionale knelpunten structureel te kunnen oplossen en om goede voorbeelden te kunnen delen.

Maatwerk in Wlz thuis

De staatssecretaris heeft eerder aangegeven dat betere aansluiting op de persoonlijke situatie voor cliënten die thuis wonen, mogelijk te realiseren is door een preciezere vaststelling van de zorgbehoefte bij de indicatiestelling. Hierbij worden dan ook de individuele omstandigheden van de cliënt betrokken. Om dit verder uit te werken zijn met alle betrokken partijen gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Na een verdere uitwerking gaat het CIZ een uitvoeringstoets uitvoeren naar de gevolgen voor (de taakverdeling tussen) het CIZ en het zorgkantoor. Afhankelijk van de uitwerking is mogelijk ook een wetswijziging nodig. Voor de korte termijn zijn maatregelen genomen ter verbetering, zoals het beschikbaar stellen van meerzorg aan meer zorgprofielen en de mogelijkheid om meerzorg en extra kosten thuis voor langere tijd toe te kennen (3 resp. 5 jaar).

De brief van de staatssecretaris vindt u hier.

De VGN heeft naar aanleiding van deze brief aandacht gevraagd voor de bekostiging van de zorg voor cliënten met ZEMVB.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: