Nieuws

VGN: Voornemen om behandeling over te hevelen naar Zorgverzekeringswet is zeer zorgwekkend

25 februari 2022

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd om behandeling voor cliënten in de Wet langdurige zorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. En dat daarmee een besparing van 170 miljoen euro behaald moet worden in 2025. Een paar regels die een grote impact hebben voor de mensen om wie het gaat, zoals mensen met een beperking die gebruik maken van de Wlz. Behandeling in de gehandicaptenzorg maakt immers integraal deel uit van het zorgaanbod voor deze mensen.

Overheveling behandeling

In het coalitieakkoord wordt niet beschreven over welke onderdelen van behandeling het gaat. Alleen wordt een expliciete uitzondering gemaakt voor mondzorg. Als reden voor de overheveling wordt de rechtsongelijkheid voor cliënten in het huidige stelsel genoemd.

Behandeling in de Wlz

Behandeling in de Wlz bestaat uit diverse onderdelen. Het gaat om behandeling van specifiek medische (arts VG), paramedische of gedragswetenschappelijke aard, dat vanouds voor alle cliënten met een Wlz-indicatie onderdeel van de Wlz is. Daarnaast wordt  voor een deel van cliënten vanuit de Wlz ook algemeen medische zorg (huisarts), behandeling van een psychische stoornis, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg geleverd. Uit gesprekken met VWS blijkt dat de overheveling naar de Zvw van al deze onderdelen (muv. mondzorg) wordt beoogd.

Overheveling naar Zorgverzekeringswet zeer zorgelijk

De VGN vindt de voorgenomen overheveling naar de Zvw zeer zorgelijk. Het karakter van behandeling in de langdurige gehandicaptenzorg past niet bij hoe de Zvw is opgezet. Behandeling in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz is gericht op kwaliteit van bestaan, en heeft een levenslang, levensbreed en langdurend karakter. Daarbij is behandeling een combinatie van behandeling en begeleiding en wordt het multidisciplinair/interdisciplinair vormgegeven.

Integrale aanpak noodzakelijk

Vooral voor mensen met een com­plexe zorgvraag, zoals mensen met een VG7, is een orthopedagogisch behandelklimaat een essentiële voorwaarde om de problematiek te kunnen verbeteren. Maar ook bij kinderen die gebruik maken van een kinderdagcentrum is een integrale aanpak, met bijvoorbeeld fysiotherapie en logopedie noodzakelijk. Als alle behan­deling wordt overgeheveld naar de Zvw, komen er nieuwe schotten in deze zorg die de integraliteit bedreigen.  

Artikelen in NRC en Zorgvisie

Matthijs Heijstek, orthopedagoog-generalist bij Zozijn schreef een mooi artikel in de NRC van 23 februari over dit onderwerp, dat onze zorgen illustreert. Hij doet daarin een oproep aan het kabinet  om de complexe zorg niet nog ingewikkelder te maken.
Ageeth Ouwehand, bestuurder van 's Heeren Loo legt in een interview in Zorgvisie uit hoe de overheveling ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

VGN gaat overleggen met minister Helder

De VGN zal dit overwerp binnenkort ook aan de orde stellen bij een bestuurlijk overleg met minister Helder.  

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos