Nieuws

Werkconferentie toont samenwerking op kennis(plein)

04 oktober 2013

Onder de titel ‘Samen werken op kennis(plein)’ organiseerde de VGN op 3 oktober 2013 een geslaagde werkconferentie. Een dwarsdoorsnede van VGN-leden met een actief kennisbeleid nam hieraan deel. Aanleiding was het herontwerp van het Kennisplein Gehandicaptensector dat VGN, Vilans en MEE Nederland in 2008 initieerden. Dagvoorzitter Yvonne Heijnen-Kaales (manager zorgbeleid VGN) concludeerde dat hiervoor veel input is geleverd en dat ook de toegevoegde waarde van het Kennisplein voor de VGN-leden verhelderd is. Daarnaast bleek veel draagvlak voor samenwerking op het terrein van kennis.

De betekenis van kennismanagement voor gehandicaptenzorginstellingen werd al in het welkomstwoord van Yvonne Heijnen-Kaales duidelijk. Het rendement is er zowel vanuit het belang van de cliënt, als vanuit kwaliteit en doelmatigheid. Daarnaast benoemde ze, met verwijzing naar een net verschenen NTZ-artikel van Margo Brouns en Ruud Tap van Zorggroep Alliade, de waarde van kennis als veranderingsinstrument om medewerkers aan te zetten tot het delen en gebruiken van elkaars inzichten over hun cliënten. Zo wordt aangesloten bij hun primaire commitment. Dit werkt veel beter dan instructie en formele regelgeving.

Highlights
Vervolgens presenteerde Marion Kersten (senior beleidsmedewerker VGN) de highlights uit een gespreksronde met een dwarsdoorsnede van VGN-leden van afgelopen zomer. Ze benoemde zaken als een positieve grondhouding naar kennis delen en naar het beter benutten van het Kennisplein. Onderstreept werd dat naast digitale uitwisseling ook daadwerkelijke ontmoeting op bijeenkomsten essentieel is. Ook gaf ze aan dat aandacht nodig is voor verbetering van de zichtbaarheid van het aanbod van het Kennisplein, verheldering van de vragen van de klanten en voor het omgaan met het enorme aanbod aan informatie. Dit beeld werd breed herkend.

Verdieping
Hierna werden drie sleutelvragen in subsessies met de deelnemers uitgediept, namelijk de verhouding tussen de Kennispleinsite met het eigen intranet, de samenwerken tussen VGN-leden en het Kennisplein en de vormgeving van de vraagsturing. Duidelijk werd dat de Kennispleinsite wordt gezien als belangrijke bron van basisinformatie (‘halffabrikaat’), om vervolgens verder te ontwikkelen binnen de eigen instellingen. Het belang van selectie van het aanbod werd onderstreept. Ook werd erop gewezen dat op dit moment intermediairs (zoals staf) een belangrijke rol spelen in het doorleiden van informatie naar begeleiders. Samenwerking wordt gewenst op gemeenschappelijke onderwerpen en is dan met name gericht op de ontwikkelfunctie. Bij de vraagsturing zouden aanspreekpunten binnen de instelling (zoals kennismanagers) een belangrijke rol kunnen vervullen.

Parade van best practices  
Alle deelnemers van de werkconferentie hadden uit de eigen instelling een best practice op het terrein van kennisbeleid meegebracht. Ze presenteerden een grote rijkdom aan initiatieven aan elkaar waaronder diverse kennisbanken, een maatschappelijke bussiness case, kennis- en ketengroepen en kenniscirkels. Afgesproken werd op dit terrein elkaar meer te gaan opzoeken en opgedane ervaringen te delen. De uitdaging is aan de VGN om een dergelijke uitwisseling te bevorderen en de aanwezige portefeuillehouders kennisbeleid te blijven verbinden.