Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in werking 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 treedt de wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in werking. Deze wet bevat aanvullingen en wijzigingen van de regels omtrent curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Er zit een aantal wijzigingen in deze wet die gevolgen hebben voor zorgaanbieders.

Op 1 januari 2014 treedt de wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in werking. Deze wet bevat aanvullingen en wijzigingen van de regels omtrent curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Doel van de wetswijziging is ervoor te zorgen dat mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn voldoende toegang hebben tot curatele, beschermingsbewind en mentorschap en dat deze instrumenten zodanig functioneren dat de mensen die vertegenwoordigd worden adequaat worden beschermd. Er is een aantal belangrijke wijzigingen die na inwerkingtreding van deze wet gevolgen voor uw organisatie kunnen hebben. 

De eerste, mogelijk ingrijpende, wijziging heeft betrekking op de bewindvoering. Personeel van zorgaanbieders kan niet meer tot bewindvoerder worden benoemd. Reden hiervoor is dat er twijfel kan bestaan over de vraag of genoemde personen uitsluitend in het belang van de onder curatele/bewind/mentorschap gestelde zullen handelen, omdat zij uit hoofde van hun functie ook andere, mogelijk conflicterende belangen behartigen. In bijlage 1 treft u hier meer informatie over aan en welke maatregelen u eventueel moet treffen. 

De tweede wijziging betreft het feit dat zorgaanbieders de bevoegdheid krijgen om een beschermingsmaatregel (curatele, bewind of mentorschap) te verzoeken. Op dit moment kan alleen de zorginstelling waar de betrokkene ‘duurzaam wordt verzorgd’ een aanvraag voor mentorschap indienen. Vanaf 1 januari 2014 is dit ook mogelijk voor zorginstellingen ‘waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt’. In bijlage 2 treft u hier meer informatie over aan alsmede meer informatie over de gehele wetswijziging. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt momenteel aan een herziening van de huidige handreiking mentorschap, curatele en bewind. Deze zal na publicatie (verwachting rond 1-1-2014) direct op de VGN-website worden geplaatst.

Indien u vragen heeft over bewind/beheer bewonersgelden kunt u contact opnemen met Hans Cosijnse (hcosijnse@vgn.nl) over mentorschap en curatele met Marijke Delwig (mdelwig@vgn.nl).

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van