Artikelen door Marijke Delwig

  1. De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt gewijzigd. De zogeheten Reparatiewet voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergroten. Bovendien wordt een aantal fouten in de Wzd gecorrigeerd. Ook in oktober 2020 werd de Wzd al op enkele onderdelen gewijzigd. De VGN heeft samen met ActiZ een Handreiking (zie bijlage) gemaakt waarin de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd staan beschreven. Ook de wijzigingen uit de eerdere Reparatiewet, ook wel aangeduid als de Spoedwet, komen in deze handreiking aan de orde.

    • Wet- en regelgeving
  2. De Tweede Kamer heeft op dinsdag 8 juni ingestemd met de Reparatiewet. Deze wet wijzigt de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In een gezamenlijke brief hebben de cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en LSR, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NIP en NVO en de brancheorganisaties ActiZ, Zorgthuisnl en VGN vijf voorstellen gedaan ter vereenvoudiging van de Wet zorg en dwang. Drie daarvan zijn overgenomen door de Tweede Kamer, de andere twee zullen op een later moment worden opgepikt door VWS.

    • Wet- en regelgeving
  3. Maak de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang makkelijker, dat is de oproep van elf landelijke organisaties aan de Tweede Kamer. Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel met aanpassingen voor de wet die sinds een jaar van kracht is. De cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en het LSR, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven de Kamerleden gezamenlijk een brief met voorstellen om de wet te verbeteren.

    • Wet- en regelgeving