Overzicht Overdracht medicatiegegevens in de keten

Samen voor Medicatieoverdracht

In 2020 is de richtlijn 'Overdracht medicatiegegevens in de keten' herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. De belangrijkste verandering is de volledige digitalisering van het medicatieproces. Daarnaast worden er de komende jaren drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd. De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Op deze pagina geven we een overzicht.

Wat staat de gehandicaptenzorg te wachten  

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent de herziene richtlijn dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten zullen plaatsvinden. De belangrijkste veranderingen zijn de volledige digitalisering van het medicatieproces (o.a. digitaal medicatiegegevens uitwisselen en medicatie digitaal voorschrijven). 

In de luistersessie Wat kunnen zorgaanbieders verwachten van Medicatieoverdracht? op YouTube wordt meer verteld over het programma medicatieoverdracht en de beproevingen in de Kickstart.

Lees meer informatie over: 

Kickstart  

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.  

De informatiestandaard Medicatieproces 9 2.0.0. is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Lees meer over de Informatiestandaard op samenvoormedicatieoverdracht.nl

Lees meer over de voorbereidingen op de kickstart (13 juli 2021) of op de website van het landelijk programma: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kickstart-medicatieoverdracht  

NEN normen

Het ministerie van VWS werkt samen met het zorgveld momenteel aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. Vanuit de Wegiz wordt verwezen naar NEN-normen. De inhoud van de normen wordt bepaald in werkgroepen die door NEN worden begeleid.

In het voorjaar is de NEN 7503 gepubliceerd op samenvoormedicatieoverdracht.nl. De NEN 7503 gaat over de digitale verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners met betrekking tot het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Deze norm beschrijft een eerste onderdeel van de zorgbrede implementatie van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht: Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden. 

NEN start dit najaar met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. Het traject start op 31 oktober 2022 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting in het voorjaar van 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 25 oktober. 

Onderzoek  

De VGN heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop in de huidige situatie wordt gewerkt binnen de gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan de verschillende applicaties die worden gebruikt, welke verschillende cliëntsituaties bestaan en welke stappen belangrijk zijn om de digitalisering te kunnen inzetten. De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u hieronder. 

Lees over de voorbereiding op dit onderzoek (28 oktober 2020)

Waarom digitaliseren  

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Dit kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft medewerkers de ruimte om te doen waar zij zo goed in zijn: goede zorg verlenen. 
 
Lees meer over het ‘waarom’ van het Digitaal samenwerken in de medicatieketen (26 februari 2021)  

Rol van de VGN  

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Met het programmabureau ‘Samen voor medicatieoverdracht’ werken we aan (de voorbereiding op) de implementatie van de herziene richtlijn. De herziene richtlijn heeft impact op de dagelijkse praktijk van medicatieverstrekkers, medicatievoorschrijvers, medicatietoedieners en cliënten. Er worden belangrijke randvoorwaarden voorbereid, zoals afspraken rond toestemming en privacy gemaakt, ook voor kwetsbare patiënten en cliënten die ter zake wilsonbekwaam zijn, landelijke formats voor sectorale implementatieplannen ontwikkeld, samenwerkingsregio’s in kaart gebracht en samenwerking met softwareleveranciers opgezet.  

In dit programma acteert de VGN ook namens de Nederlandse Vereniging voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ook werkt VGN actief samen met de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).   

Betrokken collega’s   
Yvonne Beckers, Projectleider 
Betsy Korenblik, Projectsecretaris
Han Huizinga, Senior beleidsadviseur
Stefan Clement, Informatiemedewerker
 

Oproep: blijf op de hoogte en denk mee  

Naast op de hoogte blijven door middel van de berichten op onze website, kunt u zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden via mailings en/of actief mee te praten over/werken aan medicatieoverdracht in de keten (adviesgroep). Zo kunt u al vroegtijdig informatie meekrijgen die voor uw organisatie van belang is, en input leveren bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld bouwstenen en werkprocessen.   

Leden van de adviesgroep worden met enige regelmaat (en niet vaker dan één keer per maand), gevraagd om tekstueel te reageren op inhoudelijke vraagstukken of deel te nemen aan een expertsessie. Uiteraard kunt u bij elke vraag bekijken of u in de gelegenheid bent om te reageren of deel te nemen.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden of lid worden van de adviesgroep? Meld u aan via onderstaand inschrijfformulier. 

Hoe wilt u betrokken zijn bij het thema? (u kunt ook beide antwoorden aanvinken)
Ik geef de VGN toestemming om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om nieuwsberichten en uitnodigingen te versturen over medicatieoverdracht.