Achtergrond

Kanslijn 3: Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag

07 september 2023

Kanslijn 3 uit de transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg is erop gericht dat alle cliënten een passend zorgniveau bij hun zorgvraag ontvangen.

Wat staat er in het landelijk akkoord over deze kanslijn?

ledere Wlz-cliënt krijgt passende zorg die mensgericht en herstelgericht is. Zorg die aansluit bij het perspectief van de cliënt waarbij zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Dit vraagt een toekomstgerichte benadering. Van zorgen voor, naar zorgen dat én zorgen met. Deze zorg richt zich op kwaliteit van leven, eigen regie en ontwikkeling naar vermogen. Concreet betekent dit opschalen waar het moet, afschalen waar het kan, binnen of buiten de Wlz. Dit vraagt om een flexibeler aanbod, waarin het relatief makkelijk is om op- en/of afte schalen waar nodig en waar ruimte is voor vernieuwende zorgconcepten. Zorgprogramma's en cliëntpaden moeten gericht zijn op de verschillende fases waarin een cliënt zich bevindt en welk zorg niveau daarbij past. Concentratie van de meest complexe zorg bij enkele gespecialiseerde zorgorganisaties van waaruit deze zorg wordt geleverd, is hierbij ook een mogelijkheid. Zorgkantoren kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om ditte stimuleren door uitdagende ambities afte spreken met resultaten en financiële prikkels.

De ambitie

De ambitie is dat in 2025 meer cliënten in de Wlz zijn omgezet naar een lagere indicatie of doorgestroomd naar een passende plek buiten de Wlz. Bijvoorbeeld in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vanuit cliëntenperspectief betekent dit

Cliënten ontvangen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben op het gebied van leven, wonen en werk/dagbesteding; het niveau van zorg en ondersteuning past bij hun levensfase, wensen en vermogens en varieert mee met de levensloop en ontwikkeling.