Achtergrond

Kanslijn 2: Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk

07 september 2023

Kanslijn 2 uit de transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg richt zich op de implementatie van bewezen arbeidsbesparende technologieën door alle zorgorganisaties in de eigen zorgpraktijk.

Wat staat er in het landelijk akkoord over deze kanslijn?

ledere Wlz-cliënt heeft recht op bewezen technologie die zijn of haar zelfstandigheid vergroot en de benodigde inzet van professionals zo veel als mogelijk vermindert. Dit betekent de juiste inzet van arbeidsbesparende technologie, gericht op zelfstandigheid, autonomie en minder hulpbehoevendheid, passend bij zijn of haar wensen en behoeften. Dat heeft een positief effect op zijn of haar kwaliteit van leven. Door passend gebruik van technologie ervaren medewerkers dat zij juist ingezet kunnen worden bij cliënten op de momenten die voor de cliënt het meest van waarde zijn. Dat draagt bij aan hun werkplezier, zingeving en efficiëntie We zien voor ons dat koplopers experimenteren met arbeidsbesparende technologie. Als deze [voldoende] bewezen effectief en schaalbaar is, zal de technologie en de implementatie ervan landelijk beschikbaar worden gesteld. Bewezen technologie wordt onderdeel van de inkoopafspraken en voorwaarden tussen zorgaanbieders en zorgkantoren. Hiermee wordt de implementatie van arbeidsbesparende technologie versneld en het potentieel ervan voor cliënten sneller verzilverd.

Als een bewezen en geïmplementeerde technologie een besparing oplevert, krijgt iedere zorgaanbieder [binnen zijn mogelijkheden) de tijd om deze bewezen technologie te implementeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de cliëntgroep[en] waarvoor de technologie werkt. Na uiterlijk twee jaar wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij deze technologie hebben geïmplementeerd en zij de potentie in arbeidsinzet en financiën benutten. Zorgkantoren stimuleren de implementatie bijvoorbeeld door middel van verschillende en vernieuwende contractvormen. Als sluitstuk van een traject van ontwikkelen, opschalen, implementeren en ondersteunen, wordt ook de impact op betaalbaarheid gerealiseerd. Bij de keuze voor innovatie geven we voorrang aan opschaling van innovaties die én bijdragen aan de arbeidsmarktproblematiek én bijdragen aan kostenreductie én gelijkblijvende of betere kwaliteit van leven voor cliënten betekenen. Gelet op de risico's van het tekort aan zorgprofessionals, zijn in tweede instantie ook innovaties relevant die neutraal zijn op de dimensies klant en kosten, maar substantieel bijdragen aan het arbeidsmarktvraagstuk.

De ambitie

De ambitie is dat in 2025 aantoonbaar meer arbeidsbesparende technologie wordt ingezet als vervanging voor geleverde zorg door de zorgprofessionals. Dit is zichtbaar in de mate waarin zorg professionals worden ingezet en/of in lagere kosten per cliënt.

Vanuit cliëntenperspectief betekent dit

Aansluitend bij de wensen en de mogelijkheden van de cliënt en in samenspraak met cliënt, verwanten en professionals betrekken bij de ontwikkeling van innovaties en de implementatie daarvan. Dat kunnen zowel sociale- als technologische innovaties zijn. Belangrijk is dat het persoonlijke contact tussen zorgverleners en mensen om wie het gaat bestaat. Dit contact is belangrijk voor signalering, voorkomen van misstanden, begeleiding, hulp en vertrouwelijke gesprekken.