Nieuws

Actueel
 1. GZSP en vervoer

  Nieuws

  Per 1 januari 2021 is alle Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntgroepen (GZSP, voorheen extramurale behandeling) overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (Zvw). De overheveling heeft ook consequenties voor de vergoeding van het vervoer. Hieronder gaan we er kort op in.

 2. Zoals bekend is de CAO Helpdesk telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Dit jaar zijn we voor het laatst geopend op donderdag 24 december. De week van 28 december zijn we geheel gesloten.  

  Vanaf maandag 4 januari 2021 nemen wij uw vragen graag weer in behandeling.   boom in winterlandschap
 3. Binnen de gehandicaptenzorg wordt al jaren gewerkt met een Waaier van cliëntervaringsinstrumenten. Aanbieders kiezen uit deze VGN Waaier een instrument voor het meten van de ervaringen van cliënten dat het beste past bij hun visie van zorg en dienstverlening. Het VGN-bestuur wordt jaarlijks over de Waaier geadviseerd door de externe, onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Deze commissie beoordeelt jaarlijks de instrumenten uit de Waaier en eventueel nieuw ingediende instrumenten. Eind van dit jaar heeft deze beoordeling wederom plaatsgevonden. Hieronder leest u de uitkomsten van de beoordeling van de Commissie van Deskundigen (CvD).

  kleurenwaaier
 4. In- en uitzoomen op kwaliteit

  Nieuws

  Op 30 november en 4 december vonden er twee online bijeenkomsten plaats over ’In- en uitzoomen op kwaliteit’. Na enig uitstel door corona konden de bijeenkomsten gelukkig toch plaatsvinden: online. Tijdens deze online sessie voor kwaliteitsfunctionarissen die de VGN in samenwerking met Vilans organiseerde, werd er in subgroepjes ‘ingezoomd’ op rapporten en daarna gezamenlijk ‘uitgezoomd’. Ook op andere kwaliteitsthema's werd in- en uitgezoomd. Het laatste nieuws over kwaliteit in de gehandicaptenzorg lees je hieronder.

  verrekijker
 5. De invoering van de Wet zorg en dwang gaat nog niet gesmeerd, constateerde de inspectie. Tijd voor het goede voorbeeld van Ipse de Bruggen in Zuid-Holland. Een regio waar de partners elkaar dit jaar vonden, maar waar ook langlopende problemen door de wet aan het licht kwamen.
  De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) doet de nodige stof opwaaien. Vorige week publiceerde de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) het tweede rapport in dit ‘overgangsjaar’. Er wordt hard gewerkt aan de invoer, maar ‘de zorgvuldige invoering van de wet verloopt te traag’.

  Zorg en dwang 2
 6. Het personeel in de gehandicapteninstellingen zal worden gevaccineerd nog voordat de cliënten worden ingeënt. Dit is in overleg met het RIVM overeengekomen. Deze variant zal de vaccinatiecampagne nóg sneller en effectiever op gang brengen, was de afweging.

  vaccinatie
 7. De CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit treedt in werking op 9 december, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en vervalt met ingang van 1 oktober 2021. De algemeen verbindend verklaring heeft geen terugwerkende kracht.

  voorkant cao boekje
 8. Het zorginstituut heeft een handreiking gemaakt over hulpmiddelen voor mensen in de Wlz. Hiermee wil ze meer duidelijkheid geven over of en zo ja wanneer Wlz gerechtigde cliënten in aanmerking komen voor een bepaald hulpmiddel. De hulpmiddelenzorg voor deze cliënten is complex geregeld. Of de cliënt het hulpmiddel vanuit de Wlz ontvangt, is afhankelijk van het soort hulpmiddel en van de wijze waarop de cliënt het geïndiceerde zorgprofiel verzilvert.