Nieuws

Actueel
 1. Organisaties in de gehandicaptenzorg zijn de maatregelen rond bezoek, logeren en op bezoek gaan, aan het verruimen. Dat blijkt uit de eerste Monitor bezoek gehandicaptenzorg. Deze geeft een beeld van de stand van zaken per 15 juni van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Handreiking bezoek gehandicaptenzorg.

  Joosje en haar zusjes
 2. De coronacrisis heeft enorme impact op de gehandicaptenzorg. Tijdens de lockdown moest iedereen zoveel mogelijk binnenblijven, ook bij organisaties in de gehandicaptenzorg. Cliënten en medewerkers mochten geen gevaar lopen. In de afgelopen maand zijn de maatregelen geleidelijk versoepeld, ook als het gaat om bezoek. Bij de VGN komen veel vragen binnen van ouders/verwanten en professionals over de bezoekregeling. Via deze webinar op vrijdag 3 juli van 10.30 tot 11.30 uur geven we informatie geven over feiten en fabels die er zijn over corona en besmetting en gaan we in op de dilemma’s in de praktijk.

  Joosje en haar zusjes
 3. De gezamenlijke jeugdbranches steunen de plannen van de ministers De Jonge en Dekker om de Jeugdwet aan te passen en zo het stelsel beter te laten werken, maar vinden dat er nog wel een schepje bovenop mag. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten de branches voor hardere afspraken over regionale en bovenregionale samenwerking, eenduidige afspraken rond financiering en verantwoording en een veel stevigere positie voor de Jeugdautoriteit als ‘scheidsrechter’ in het stelsel. Ook maken ze zich zorgen over het abrupt stopzetten van de afspraken over financiering van zorg in coronatijd per 1 juli.

 4. De VGN start samen met 40 zorgaanbieders een kort geding procedure tegen het zorginkoopbeleid Wlz 2021-2023 van de zorgkantoren. De zitting vindt op donderdag 10 september plaats bij de rechtbank Den Haag. De VGN en de zorgaanbieders vinden het onbestaanbaar dat middenin de coronacrisis de spelregels eenzijdig en zonder draagvlak in de sector worden aangepast.

  Langdurige zorg
 5. Op 12 juni is een raadpleging gestart voor het inventariseren van generieke normen voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Denk daarbij aan identificatie, machtiging of autorisatie zorgverlener. Het is belangrijk dat het komen tot normen transparant plaatsvindt en dat de normen binnen de zorg breed gedragen zijn. De raadpleging loopt van 12 juni tot en met 17 juli 2020.

  gegevens uitwisselen
 6. VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om ook in deze tijd gezond en veilig te werken. De handreiking Covid-19 besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op de werkplek. Deze maatregelen zijn niet specifiek voor de zorg, maar wel goed te gebruiken om een veilige werksituatie te creëren voor ondersteunende diensten en stafmedewerkers. Daarbij moet het risico in hoeverre een medewerker besmet kan worden met het coronavirus worden opgenomen in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De Inspectie SZW kan hier bij een bezoek naar vragen.

  Foto van gehandschoende handen
 7. Door samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector, ervaringsdeskundigen en mbo-docenten kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptensector beter voor het voetlicht worden gebracht bij mbo-studenten (maatschappelijke) zorg. De voucher vanuit het ZonMw kennisprogramma Gewoon Bijzonder van maximaal €10.000 biedt hiervoor financiële ondersteuning.