Nieuws

Actueel
 1. Per 1 juli 2020 geldt voor jeugdhulp en Wmo de mogelijkheid tot maatwerkafspraken voor compensatie van omzetderving (continuïteitsbijdrage) in verband met de corona-maatregelen. Wanneer een gemeente en een aanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen over de omvang van de continuïteitsbijdrage is bemiddeling mogelijk. Daartoe is op landelijk niveau een escalatieladder vastgesteld.

  cover Escalatieladder bij afspraken n.a.v. Coronamaatregelen
 2. Welke plannen hebben de politieke partijen op het gebied van de zorg? Elf kandidaat-Kamerleden stonden op 8 maart tegenover elkaar in het Grote Zorgdebat om hun standpunten aan de hand van stellingen voor het voetlicht te krijgen. De kijkers thuis konden interactief meedoen door online mee te stemmen met de stellingen. Op hoofdlijnen leken de partijen elkaar vaak te vinden, de politieke verschillen zaten in de details.

  Grote Zorgdebat 2021
 3. Op 18 januari 2021 hebben vertegenwoordigers van het ministerie VWS, ZonMW, Vilans, VGN en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking gezamenlijk het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel hiervan is verbeterde afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt de komende jaren om meer inzicht en praktisch toepasbare kennis.

  samenwerken
 4. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en VGN initieerden in het voorjaar van 2019 een verkenning ABR in de gehandicaptenzorg. Er bleek veel belangstelling uit de gehandicaptenzorg voor het thema infectiepreventie en Antibioticaresistentie (ABR). Daarom zijn en worden er vervolgstappen gezet.

  Virus
 5. Rookvrije gehandicaptenzorg

  Nieuws

  Op 18 november 2020 ondertekende de VGN samen met 26 andere koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de beweging naar een rookvrije zorg nog meer op gang en de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland. Om dat te realiseren moeten we stappen gaan zetten; beginnend met een vragenlijst en verzoek om mee te praten over rookvrij.

  Op weg naar een rookvrije generatie
 6. In het pakket van maatregelen voor het onderwijs, is het budget van de subsidieregeling praktijkleren opgehoogd. Dit is goed nieuws voor de tegemoetkoming die zorgorganisaties krijgen in het kader van een BBL-student-werknemer. Volgens de berekeningen is het hiermee mogelijk om € 2.700 uit te kunnen keren per leerwerkplek. Dit geldt in ieder geval voor de studiejaren 2020/2021 en 2021/2022.

  munten
 7. Vijf vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg, waaronder VGN-voorzitter Boris van der Ham, stonden vrijdag 5 maart in de ochtendzon op het Plein in Den Haag. Daar overhandigden zij het VGN Manifest Gehandicaptenzorg aan acht (kandidaat) Kamerleden. In dit manifest staan concrete voorstellen voor wat politiek Den Haag de komende jaren zou moeten doen voor een echt inclusieve samenleving én om goede gehandicaptenzorg mogelijk te maken. De aanwezige politici hebben uitgebreid gesproken met de vijf vertegenwoordigers: twee ervaringsdeskundigen, een ouder, een persoonlijk begeleider en de VGN-voorzitter.

  Groepsfoto aanbieden Manifest Gehandicaptenzorg