Nieuws

Actueel
 1. Op 1 mei 2020 is het Besluit zorg en dwang over de gelijkgestelde aandoeningen in werking getreden. In dit Besluit worden niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington gelijk gesteld aan een verstandelijke beperking of psycho-geriatrische aandoening, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De VGN komt zo spoedig mogelijk met een toelichting op het Besluit.

  locatieregister WZD
 2. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

 3. Bij de dossiers die zijn aangemeld op het LSP worden ook de dossiers meegenomen van mensen die als ‘vaste’ passant zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk (en bovendien tijdens het afgelopen half jaar minstens eenmaal contact hebben gehad). Dit geldt niet voor dossiers van mensen die eerder hebben aangegeven bezwaar te maken tegen uitwisseling van medische gegevens of dossiers die sowieso niet aan de eisen voor aanmelding voldoen (bv geen BSN). Nee = Nee.

 4. Gedeeltelijke beëindiging (voor ten minste 20 procent) van een arbeidsovereenkomst kan recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding. Een inkomensachteruitgang door herplaatsing in een functie met een lager salaris zonder gedeeltelijke beëindiging geeft dat recht niet. In een recente uitspraak, de zogenoemde SIPOR-beschikking, verduidelijkt de Hoge Raad zijn eerdere Kolom-beschikking.

  allemaal verschillende pillen
 5. Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

  vader en zoon in bos
 6. De VGN heeft de bezoekersregeling in zorginstellingen in de gehandicaptenzorg geactualiseerd. Het ‘nee-tenzijbeleid’ blijft gelden, alleen zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Dit betekent dat zorgaanbieders gaan kijken hoe ze deze ruimte in de bezoekregeling beter kunnen benutten. De sector wil voorzichtig toewerken naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘Ja, tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten.

 7. Vandaag heeft de RvB van het Zorginstituut besloten de gehandicaptenzorg uitstel te verlenen tot 1 oktober 2020 voor het aanleveren van de kwaliteitsgegevens ghz 2019. Dit besluit volgt naar aanleiding van een voorstel dat de de stuurgroep kwaliteitskader ghz twee weken geleden zelf heeft ingediend bij het Zorginstituut. Hiermee komt er rust om met name het kwaliteitsrapport op de manier af te kunnen ronden, die past bij de sector: met aandacht voor het leer- en ontwikkelproces en de dialoog met alle relevante partijen.

  uitgesteld stempel