Nieuws

Actueel
 1. De NZa heeft afgelopen vrijdag de Wlz-beleidsregel “corona” gewijzigd voor de maand juli. Conform het eerdere besluit van VWS is de compensatie voor omzetderving tussen 1 en 31 juli beperkt tot intramurale zorg en extramurale prestaties dagbesteding, inclusief vervoer. Vanaf 1 augustus stopt de generieke compensatie voor omzetderving én de mogelijkheid om alternatief ingevulde dagbesteding door te declareren. Wel werkt de NZa aan een maatwerkregeling per 1 augustus.

  Dagbesteding op woonlocatie Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra.jpg
 2. De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP, voorheen extramurale behandeling AWBZ) is voor wat betreft de prestaties van de AVG en de SO reeds per 2020 overgeheveld naar de Zvw. Per 2021 zullen de overige prestaties volgen. Hieronder informeren we u over de implicaties.

 3. Voor zorgaanbieders en gemeenten die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen. In dit bericht leest u wat de meerwaarde van deze handreiking is en hoe het verdere ontwikkelpad van taakgericht werken eruitziet.

  schermafbeelding uitvoeringsvarianten
 4. Wanneer zich in de forensische zorg een crisis voordoet is het van belang dat de betrokken partijen van elkaar weten wat er van hun wordt verwacht en hoe zij daarover communiceren, met elkaar en met de buitenwacht. Zorgbranches en het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelen daartoe een richtlijn voor adviseurs (crisis)communicatie binnen de forensische zorg. Om te borgen dat de richtlijn aansluit op de behoeften zijn we op zoek naar enthousiaste meedenkers.

 5. Ondanks continue lobbypogingen hebben we niet kunnen voorkomen dat Rijk en VNG de landelijke corona-afspraken tot compensatie van omzetderving in het Sociaal Domein per 1 juli beëindigden. Hiermee vervalt de generieke oproep van Rijk en VNG aan gemeenten om hun aanbieders voor 100% door te betalen bij zorguitval. Onze concrete argumentatie dat corona(maatregelen) ertoe leiden dat de jeugdhulp en Wmo in een aantal gevallen ná 1 juli nog niet vergelijkbaar zullen zijn met die van vóór de coronacrisis, waardoor nog steeds omzetderving zal optreden, hebben Rijk en VNG helaas niet kunnen overtuigen.

 6. 'Breng medisch generalistische zorg voor Wlz-patiënten in één regime'. Dit adviseert de NZa in een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd. Medisch generalistische zorg (MGZ) is de zorg door huisartsen, Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVGs) en Specialisten Ouderenzorg (SOs). In het onderzoek brengt de NZa de complexe bekostiging hiervan in beeld en benoemt ze de belangrijkste knelpunten in de zorginkoop en toegankelijkheid. Met het advies om MGZ in één regime onder te brengen, geeft de NZa ook een analyse van de voor- en nadelen van het inkopen in de Zvw ofwel de Wlz, als input voor de discussie over toekomstbestendige positionering van MGZ. Daarnaast pleit de NZa voor verbetering van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen. De VGN is blij met de adviezen van dit onderzoek. Zij sluiten aan bij de afspraken die de VGN met andere landelijke partijen aan het maken is over MGZ en geven input aan de discussie rond de positionering van deze zorg.

  Huisarts in gesprek <a href="http://www.freepik.com">Designed by pressfoto / Freepik</a>
 7. VGN, KansPlus en het LSR hebben 15 juni een handreiking Wmcz 2018 en een model medezeggenschapsregeling gepubliceerd. Aanvullend is nu ook een brochure beschikbaar in vereenvoudigde taal. Daarnaast is er een bewerkbare versie van de modelmedezeggenschapsregeling toegevoegd. Onderaan dit artikel kunt u alle documenten downloaden.

  Logo WMCZ oranje
 8. Vanaf vandaag is een model addendum beschikbaar dat dient om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde zorginhoud, zorgcontinuïteit en meerkosten als gevolg van corona. Het model ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. Het model kan door partijen integraal gebruikt worden, al is het natuurlijk mogelijk om artikelen die niet van toepassing zijn te verwijderen.

  verwerkersovereenkomst