Nieuws

Actueel
 1. Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

 2. In het debat in de Tweede Kamer op 26 maart over het coronavirus is kamerbreed gepleit voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners, ook in de gehandicaptenzorg. Dit is in lijn met wat in bijgaande brief van 24 maart aan de Kamerleden door VGN is bepleit. Daarnaast pleit VGN voor afspraken over bekostiging en verantwoording die leidt tot beperkte administratieve belasting voor zorgaanbieders.

  Mondkapje-corona
 3. Het nieuwe platform www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag naar en aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samen. In een aantal vragen en antwoorden zet de VGN op een rij met welke voorwaarden werkgevers rekening kunnen houden.

  Onderaan dit artikel vindt u de FAQ met betrekking tot dit onderwerp én een model Vrijwilligersovereenkomst.

  Informatie voor begeleiders
 4. De Corona-maatregelen van het kabinet zijn op 23 maart verder aangescherpt. We merken dat dat tot vragen leidt van organisaties over het kunnen en mogen organiseren van dagbesteding of opvang voor kinderen en volwassenen met beperkingen.

  Veel locaties voor dagbesteding en opvang (zoals bijvoorbeeld kinderdienstencentra) zijn gesloten. In het licht van de situatie een noodzakelijke en begrijpelijke keuze. Echter de gevolgen van sluiting zijn groot. Bijvoorbeeld voor kinderen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met psychische en/of gedragsproblemen. Voor deze cliënten zal de sluiting van voorzieningen leiden tot extra zorg en druk in de thuissituatie.

 5. ZN heeft op 25 maart een tweede brief gepubliceerd over de ondersteuning van zorgverleners in de Zvw. De eerste brief betrof de zorgaanbieders en zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten (basisinfrastructuur). De tweede brief is voor de overige zorgaanbieders en zorgverleners die een contract hebben in de Zvw. De maatregelen in de brief richten zich op die directe ondersteuning voor zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen en op de extra kosten die gemaakt worden i.v.m. corona.

 6. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De SGC heeft net als veel organisaties de nodige maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Dit heeft consequenties voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

  geschillencommissie