Nieuws

Actueel
 1. In opdracht van de minister van VWS is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) eind oktober 2019 ingericht om regie te nemen over het realiseren een expertise- en kennisinfrastructuur voor tien doelgroepen, die voldoen aan hoog complex/laag volume.

 2. De tweede meting (april-mei 2021) liet zien dat naasten wier familieleden met een verstandelijke beperking thuis wonen het zwaar hebben. Zij wensen extra opvang, ook op langere termijn. Naasten met zelfstandig wonende familieleden bleken het beter te redden. Zij vinden het bieden van zorg aan hun familielid over het algemeen minder zwaar dan de naasten met thuiswonende familieleden. Wel vindt bijna 30% van hen dat het welbevinden van hun familielid sinds corona is verminderd. Voor de laatste meting (najaar 2021) en voor het Panel Samen leven zoek het Nivel nieuwe deelnemers.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 3. De masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg' van de VGN is op 24 september 2021 van start gegaan met 11 deelnemers: academici en andere beroepsbeoefenaars in de gehandicaptenzorg die hun kennis over onderzoek willen opfrissen en uitbreiden om daadwerkelijk onderzoek te gaan doen.

  Deelnemers en docenten Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek 2021-2022
 4. Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz) is volop in ontwikkeling. Aan de ene kant vindt de afronding van het evaluatieve onderzoek door USBO plaats en denken we na over de toekomst van het kkghz. Aan de andere kant blijven zorgaanbieders gewoon werken met het huidige kader. Zo hebben gehandicaptenzorgorganisaties afgelopen zomer weer een kwaliteitsrapport gemaakt. Dit najaar organiseert de VGN opnieuw twee online bijeenkomsten voor kwaliteitsfunctionarissen en zorgmedewerkers met:
  a) dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten
  b) uitwisseling van reacties op de uitkomsten van het evaluatieve onderzoek door USBO
  Wil je ook meepraten? Meld je gauw aan via de link naar het aanmeldformulier onderaan. Dat kan nog tot 22 oktober.

  leernetwerk
 5. De Wet zorg en dwang (Wzd) bepaalt dat zorgaanbieders minimaal twee keer per jaar een digitaal overzicht over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Per locatie (of accommodatie) moet dit overzicht worden aangeleverd. Voor de aanlevering heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodig dat elke Wzd locatie (accommodatie) ook als een vestiging in het Handelsregister is ingeschreven. Tijdens de pilot Digitale gegevensaanlevering Wzd is naar voren gekomen dat niet alle vestigingen in het Wzd-register voorzien zijn van een vestigingsnummer.

  Wees voorbereid
 6. “We zijn natuurlijk heel blij met deze stap van het kabinet. Hiermee kan de achterstand die zorgmedewerkers hebben opgelopen in ieder geval weer wat mee worden verkleind.” VGN-directeur Frank Bluiminck reageerde positief op het nieuws dat er € 675 miljoen extra wordt uitgetrokken om de salarissen in de zorg te kunnen verhogen. “Een mooi signaal ook richting de formatie om dit verder uit te werken en de loonkloof tussen de markt en publieke sector van 6-9 procent uiteindelijk te dichten.”

  Beloning in de zorg
 7. De invoeringsdatum van de nieuwe meerzorgsystematiek is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Het goed neerzetten van de inhoud als basis voor de meerzorgprofielen vergt meer tijd dan in eerste instantie gedacht. ZN heeft met alle stakeholders besproken dat kwaliteit voor tijd gaat. Hierom is besloten om de deadline voor invoering van de nieuwe systematiek te verplaatsen naar uiterlijk 1 juli 2022.

  meerzorg
 8. Tijdens de proeftuinen van '(H)erken jij dementie' bij mensen met een verstandelijke beperking werkten de deelnemende organisaties aan praktische tools om de dementiezorg voor hun cliënten te verbeteren. Deze zijn nu via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar voor iedereen die hiermee aan de slag wil.

  Logo (H)erken je dementie