Nieuws

Actueel
 1. Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De VGN hecht veel waarde aan vrijwilligers en deed mee. Verschillende medewerkers van het VGN bureau staken de handen uit de mouwen bij een locatie van zorgaanbieder Reinaerde in Woudenberg.

  vgn medewerkers bij NL Doet poseren voor vlag nl doet
 2. Om zorgaanbieders te ondersteunen bij de verdere invulling van de kanslijnen uit het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg (dat ZN en VGN hebben gesloten) is er een factsheet per kanslijn ontwikkeld. In het landelijk akkoord staat per kanslijn uitgewerkt wat deze inhoudt en wat de ambitie op een kanslijn is. De factsheets helpen organisaties om extra stappen te zetten naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

  Kanslijnen toekomstbestendige gehandicaptenzorg
 3. Academy Het Dorp heeft op verzoek van de VGN een overzicht opgesteld van kennisnetwerken rond technologie in de gehandicaptenzorg. In het overzicht zijn 34 kennisnetwerken opgenomen. Het zijn met name kennisnetwerken uit de gehandicaptenzorg en enkele netwerken uit de ouderenzorg en een beroepsvereniging. Het betreffen verschillende typen netwerken, waarbij de overeenkomst is dat zij allemaal betrekking hebben op technologie in de gehandicaptenzorg.

  Kennisnetwerken Academy het Dorp
 4. Afgelopen week heeft de NZa alle aanbieders die behandelprestaties declareren in de Wlz benaderd met de vraag om inzicht te bieden in de tijdsbesteding van behandelaren. Dit doet de NZa ter voorbereiding op het Wlz-kostenonderzoek waarvoor komende zomer de gegevensuitvraag gepland staat. Biedt uw organisatie behandeling? Dan is ook de inbreng van uw organisatie van belang voor de uiteindelijke uitkomsten van het Wlz-kostenonderzoek GHZ.

 5. In de eerste bijeenkomst van het netwerk Activiteiten en Werk van 2023 stond Kanslijn 1 van het bestuurlijk akkoord centraal: elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens. Een doelstelling waar veel gehandicaptenzorgorganisaties zich voor in willen zetten. Maar hoe zet je veranderingen in gang? Hoe werk je goed samen met zorgkantoren en creëer je een goede dialoog?

  LVB aan het werk.jpg
 6. De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van ziekenhuizen, umc’s, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. De zorgpartijen roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting.

  Hand met duurzame en groene wereld met windmolens
 7. Gehandicaptenzorgorganisaties die aan de slag willen met de implementatie van interventies kunnen tot 18 april een stimuleringssubsidie van maximaal € 40.000,- aanvragen bij ZonMw. Bijv. de toepassing van een eerder ontwikkeld programma, een methodiek, bepaalde tools of handreikingen om zo bij te dragen aan betere zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Hiermee wil het ZonMw Programma Gewoon Bijzonder stimuleren dat wat is ontwikkeld in onderzoek ook wordt toegepast in de praktijk.

  Databank interventies Vilans
 8. Op 17 april 2023 wordt de Geschillencommissie Sociaal Domein ingesteld. Doel van deze commissie is geschillen te beslechten tussen aanbieders en gemeenten, aanbieders onderling en gemeenten onderling over inkoop en uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015. De totstandkoming van de Geschillencommissie Sociaal Domein vloeit voort uit het Convenant bevorderen continuïteit jeugdhulp dat op 1 juli 2021 is gesloten tussen de BGZJ-partijen (VGN, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ), de VNG en het Rijk.