Nieuws

Actueel
 1. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de verwachting dat het nieuwe voorstel leidt tot meer aandacht en ruimte voor preventie.

  Planning woonplaatsbeginsel Jeugdwet
 2. Het jaarlijkse Festival Forensische zorg eind januari jl. stond dit jaar in het teken van het thema  ‘spanning’. Middin, Vereniging Gehandicaptenzorg en Gemeente Rotterdam verzorgden gezamenlijk een deelsessie over de nieuwe aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens en na detentie.

  Workhop Festival
 3. Fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van cliënten kosten elk jaar levens. De herziene richtlijn heeft als doel: medicatieveiligheid vergroten, door een goede (elektronische) gegevensuitwisseling. De richtlijn is onderdeel van de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

 4. Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Op zorginspirator.nl krijgen zij een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrièremogelijkheden. Functies dichtbij en verderweg. Nu én in de toekomst. Plus: ze leren er wat nodig is om van hun huidige naar gedroomde functie toe te groeien via opleiding of training. Een slim hulpmiddel dat hun blik op hun carrière in de zorg verruimt. Er is veel meer mogelijk dan veel professionals nu denken.

  Zorginspirator
 5. Op dinsdag 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza. De wetsvoorstellen zullen vervolgens aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.

 6. Driekwart van de beroepskrachten in de gehandicaptenzorg ervaart dat mensen met een beperking vaardiger zijn in de omgang met media dan zijzelf. Het overgrote deel heeft veel behoefte aan meer inzicht: hoe stimuleer ik positief mediagebruik en hoe voorkom ik gevaren op internet? Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Netwerk Mediawijsheid, het Nederlands Jeugdinstituut en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is gehouden onder bijna vijfhonderd zorgprofessionals.

  Medewerker begeleidt jongen met het syndroom van Down op de mobiel
 7. Op woensdag 5 februari organiseerde de VGN een bijeenkomst voor leden over de toegang tot medisch generalistische zorg. Onder Medisch generalistische zorg wordt de zorg verstaan die huisartsen, Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en specialisten ouderenzorg plegen te bieden. De toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking staat onder druk. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). De benodigde randvoorwaarden voor artsen om hun werk goed te kunnen uitvoeren zijn nog niet overal aanwezig. De bijeenkomst was gericht op het uitwisselen van goede voorbeelden in het faciliteren van huisartsen en AVGs, zodat de deelnemers handvatten hebben om zelf binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

  Marloes Heutmekers vertelt over de zorg in de ANW