CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 16: Overgangs- en garantiebepalingen

Artikel 16:4 Garantieregeling WIW-medewerkers en ID-medewerkers

 1. Dit artikel is per 1 januari 2004 van toepassing op werknemers die op 31 december 2003 bij hun huidige werkgever een dienstbetrekking op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit In- en Doorstroombanen hadden en deze dienstbetrekking ongewijzigd hebben voortgezet.

 2. In afwijking op artikel 1:5 lid 3 geldt voor de werknemer die een dienstbetrekking op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden had op 31 december 2003, het volgende:

  1. de aanstelling mag niet leiden tot verdringing van een reguliere arbeidsplaats;

  2. de werkervaringsplaats kan zowel de in de CAO geregelde als niet-geregelde functies betreffen;

  3. met de WIW-werknemer dient een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van minimaal 6 maanden te worden afgesloten;

  4. de salariëring van de WIW-werknemer vindt plaats op basis van het wettelijk minimum(jeugd)loon;

  5. de werkgever dient de nodige aandacht te besteden aan scholing en begeleiding, die de WIW-werknemer in staat zullen moeten stellen tijdens het werken op de werkervaringsplaats zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te verwerven;

  6. de werkgever neemt de inspanningsverplichting op zich om de WIW-werknemer bij voldoende geschiktheid, na het verstrijken van de hierboven onder c genoemde periode van minimaal 6 maanden, door te laten stromen naar een reguliere arbeidsplaats binnen zijn instelling, indien de formatie dit toelaat;

  7. voorts gelden voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde arbeidsrelatie de subsidievoorwaarden welke genoemd staan in de Wet Werk en Bijstand;

  8. bij wijziging van de Wet Werk en Bijstand, dan wel bij inwerkingtreding van een toekomstige vergelijkbare wettelijke subsidieregeling gedurende de looptijd van deze CAO, kunnen CAO partijen nieuwe afspraken maken, die in de plaats komen van het bepaalde in dit artikel.

 3. In afwijking op artikel 1:5 lid 3 geldt voor de werknemer die een dienstbetrekking op grond van het Besluit in- en doorstroombanen 2000-2003 (STb. 1999, 591) had op 31 december 2003, het volgende:

  1. voor zover de toepassing van de subsidieregelingen gebaseerd op de Wet Werk en Bijstand in strijd is met de toepasselijke bepalingen in deze CAO, kan voor zover de toepassing van de CAO leidt tot niet toekenning van de subsidie door de subsidiegever aan de werkgever, door het OAGz besloten worden de desbetreffende CAO-bepaling voor werknemers die een arbeidsrelatie hebben waarop de subsidieregeling naast de CAO van toepassing is, buiten toepassing te verklaren;

  2. de in lid 3 sub a genoemde buiten-toepassingverklaring werkt terug vanaf het moment van invoering van de met de CAO strijdige subsidievoorwaarde;

  3. in lid 4 van dit artikel zijn de salarisschalen voor werknemers in een instroombaan of een doorstroombaan als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen opgenomen. Het loon voor een instroombaan kan maximaal 130% van het wettelijke minimum(jeugd)loon bedragen en maximaal 150% van het wettelijke minimum (jeugd)loon voor een doorstroombaan;

  4. de werknemer heeft jaarlijks recht op een periodieke verhoging volgens de systematiek van de salarisschaal uit lid 4. De periodiekdatum voor werknemers jonger dan 21 jaar is de eerste dag van de maand waarin hun verjaardag valt. Voor werknemers die bij hun indiensttreding 21 jaar en ouder zijn, geldt als periodiekdatum de maand waarin zij in dienst getreden zijn.

 4. De salarisschalen bedragen:

  Salarisschalen ID-banen*
  * Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Trede

FWG schaal

per 1-6-2021*

per 1-5-2022*

per 1-5-2023*

per 1-9-2023*

per 1-12-2023*

per 1-6-2024*

per 1-12-2024*

1

3

1660

1745

1801

1881 1961 2016 2071

2

4

1724

1809

1867

1947 2027 2082 2137

3

5

1788

1873

1933

2013 2093 2148 2203

4

6

1821

1906

1967

2047 2127 2182 2237

5

7

1872

1957

2020

2100 2180 2235 2290

6

8

1920

2005

2069

2149 2229 2284 2339

7

9

1969

2054

2120

2200 2280 2335 2390

8

10

2025

2110

2178

2258 2338 2393 2448

9

11

2087

2172

2242

2322 2402 2457 2512

10

12

2151

2236

2308

2388 2468 2523 2578

11

13

2222

2307

2381

2461 2541 2596 2651

12

14

2296

2381

2457

2537 2617 2672 2727

13

15

2363

2448

2526

2606 2686 2741 2796

14

16

2439

2524

2605

2685 2766 2821 2877

*Zo nodig het wettelijk minimumloon/maximaal toegestane loon toekennen.

Het loon voor een instroombaan bedraagt maximaal 130% van het wettelijk minimumloon. 

Het loon voor een doorstroombaan bedraagt maximaal 150% van het wettelijk minimumloon.