Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg: twee aanvullende handreikingen en een leidraad

Handreikingen Kwaliteitskompas

Onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 - 2028 zijn de handreiking Ondersteuningsplannen (behorend bij bouwsteen 1), de handreiking Inzicht in Kwaliteit (behorend bij bouwsteen 4) en de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg (behorend bij bouwsteen 1, 2 en 3).

Handreiking Ondersteuningsplannen

In de handreiking Ondersteuningsplannen staat beschreven wat de wettelijke eisen zijn aan een ondersteuningsplan en op welke wijze professionals samen met mensen met een beperking, verwanten en het sociaal netwerk, hier invulling aan kunnen geven.

Download handreiking Ondersteuningsplannen

De handreiking Ondersteuningsplannen is geactualiseerd en is hier te downloaden.

Handreiking Inzicht in Kwaliteit 

Samen met het actualiseren van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de handreiking Ondersteuningsplannen, wordt ook de handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie geactualiseerd. Deze handreiking is omgedoopt tot de Handreiking Inzicht in Kwaliteit, beter passend bij het vernieuwde Kwaliteitskompas.

De nieuwe handreiking Inzicht in Kwaliteit geeft een verdere uitwerking van hoe je vorm en inhoud kan geven aan de nieuwe werkwijze met een jaarlijks kwaliteitsbeeld, het voortgangsbericht in het tussenliggende jaar en externe visitatie. En hoe deze drie onderdelen zich tot elkaar verhouden. De verwachting is dat de nieuwe handreiking in juni 2023 klaar is.

Download handreiking

Totdat de geactualiseerde handreiking Inzicht in kwaliteit beschikbaar is, kun je hier kun je de handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie downloaden. 

Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg biedt essentiële elementen voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag. Het biedt handvatten voor onder andere het opstellen en doorontwikkelen van zorgprogramma’s en ondersteuningsplannen en voor reflectie. De leidraad bestaat uit een generiek deel met elementen die van toepassing zijn op alle mensen met intensieve zorgvragen binnen de langdurige gehandicaptenzorg. Daarnaast is er een doelgroepspecifieke uitwerking gemaakt voor mensen met uiteenlopende intensieve zorgvragen.

Lees meer