Nieuws

VGN positief over aangenomen moties begrotingsdebat VWS

15 november 2016

Op 15 november 2016 stemde de Tweede Kamer over de moties die waren ingediend tijdens het begrotingsdebat VWS op 10 november. De VGN is blij met de moties die de Kamer heeft aangenomen over de uitwerking van toegankelijkheid uit het VN-verdrag, het onderzoek naar het geld dat gemeenten overhouden en de regelarme zorg. De motie rond vervoer is aangehouden en komt volgende week opnieuw aan de orde.

In het debat over de begroting heeft de Kamer in totaal 15 moties aangenomen. De belangrijkste moties voor de gehandicaptenzorg werden aangenomen. De moties over het zorgplan en de eigen bijdrage zijn verworpen.

VN-verdrag

Met de motie Volp c.s. wordt de regering verzocht een aangepaste concept AMvB vóór 15 december 2016 naar de Tweede Kamer te sturen die voldoet aan dat wat noodzakelijk is voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Er was vooral kritiek op de vaagheid en vrijblijvendheid van de AMvB.

Niet ingezette middelen sociaal domein

Met de motie Voortman c.s. wordt de regering verzocht te onderzoeken wat de oorzaken zijn dat gemeenten in totaal 1,2 miljard overhielden en vervolgens te bekijken wat voor oplossingen geboden kunnen worden. De VGN vindt dat dit geld alsnog aan hulp en ondersteuning moet worden uitgegeven.

Regelarme zorg

Met de motie Keijzer wordt de regering verzocht op basis van de resultaten van het experiment regelarme zorg regels te schrappen en de Kamer voor het zomerreces 2017 te informeren over hoeveel uren er in praktijk zijn vrijgespeeld voor zorg, aandacht en verpleegkundige handelingen.

Vervoer

De Kamer heeft de motie over het onderzoek naar de tarieven vervoer nog aangehouden. De staatssecretaris gaar eerst overleggen met de NZa en daarna de Kamerleden informeren tijdens het debat over de Wlz op 24 november aanstaande. Dan wordt besloten of nog over de motie wordt gestemd. De VGN heeft in een brief aan de NZa gevraagd om de nieuwe vervoerstarieven per 1 januari 2018 in te laten gaan.

Bestuursverbod

Ook de motie over een bestuursverbod voor disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de GGZ is aangehouden. De minister heeft namelijk toegezegd om een overzicht naar de Kamer te sturen over wat op dit terrein nu al mogelijk is en wat, in die context, al dan niet een meerwaarde is van het voorstel in de motie.

Lees hier het uitgebreide verslag van de begrotingsbehandeling VWS op 9 en 10 november.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: