Artikelen door Muriël van Rijn

 1. De Tweede Kamer wil dat er meerdere opties in kaart worden gebracht om de loonkloof te dichten, die het onaantrekkelijk maakt om in de zorg te werken. GL-PvdA-lid Slagt-Tichelman diende daartoe een motie in, die werd aangenomen. In de aanloop naar het Tweede Kamerdebat dat tot de motie leidde vroeg de VGN de Tweede Kamer om een betere beloning van gehandicaptenzorgmedewerkers. De VGN beschouwt de aangenomen motie als een tussenstap. Een verdergaande motie van de SP kreeg geen Kamermeerderheid.

  • Aantrekkelijk werk
  • Goede kwaliteit
  • Passende financiering
 2. Cao-partijen hebben zoals afgesproken een protocol grensoverschrijdend gedrag ontwikkeld en vastgesteld. Hiermee wordt een duidelijk statement gemaakt: grensoverschrijdend gedrag is in de gehandicaptenzorg onacceptabel en wordt niet getolereerd. De tekst van het protocol is toegevoegd aan de cao.

 3. Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd, hebben de gezamenlijke zorgbranches op 6 juli 2023 samenwerkingsafspraken gemaakt met het kabinet over een juiste inzet van zzp’ers in de Zorg. Belangrijk onderdeel van deze afspraken betreft het Fiscaal kader ZZP Zorg (hierna fiscaal kader), dat een concreet normenkader omvat voor een juiste inzet van zzp’ers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Inhuur van zzp’ers zou zich moeten beperken tot ziek, piek en uniek. Verder worden aan zzp’ers naast kwaliteitseisen, ook eisen gesteld aan ondernemerschap. Vlak voor het uitbrengen van het kader is het wetsontwerp Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden in (internet)consultatie gegaan. De zorgbranches constateren dat het wetsontwerp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de huidige vorm voor de zorgsector de inzet van zzp’ers vrijwel onmogelijk maakt. In dit bericht informeren wij over de stappen die de zorgbranches naar aanleiding hiervan genomen hebben.

  • Aantrekkelijk werk
 4. Nu alle achterbannen van CAO partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat zijn ook de nieuwe salaristabellen beschikbaar.

  • Aantrekkelijk werk
 5. Alle achterbannen van de CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ.

  • Aantrekkelijk werk
 6. De overgrote meerderheid van de VGN-leden heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor het tussentijds wijzigen van de CAO Gehandicaptenzorg. Dit gebeurde tijdens een ingelaste ALV op maandag 17 juli.

  • Aantrekkelijk werk
 7. Vandaag, donderdag 6 juli, hebben de brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl met de ministeries van VWS, SZW, Financiën en de Belastingdienst een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een fundamentele stap gezet naar duidelijke en uitvoerbare spelregels rondom de inzet van zzp’ers in de zorg.

  • Aantrekkelijk werk
 8. Op woensdag 26 april verleende de algemene ledenvergadering van de VGN een mandaat aan de cao-delegatie om met de vakbonden in overleg te gaan over aanvullende loonafspraken voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Dit mandaat kwam er niet vanzelf, er ging een intensief gesprek aan vooraf waarin alle argumenten voor en tegen het besluit werden besproken.