CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 16: Overgangs- en garantiebepalingen

Artikel 16:4 Garantieregeling WIW-medewerkers en ID-medewerkers

 1. Dit artikel is per 1 januari 2004 van toepassing op werknemers die op 31 december 2003 bij hun huidige werkgever een dienstbetrekking op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit In- en Doorstroombanen hadden en deze dienstbetrekking ongewijzigd hebben voortgezet.

 2. In afwijking op artikel 1:5 lid 3 geldt voor de werknemer die een dienstbetrekking op grond van de Wet inschaling werkzoekenden had op 31 december 2003, het volgende:

  1. de aanstelling mag niet leiden tot verdringing van een reguliere arbeidsplaats;

  2. de werkervaringsplaats kan zowel de in de CAO geregelde als niet-geregelde functies betreffen;

  3. met de WIW-werknemer dient een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van minimaal 6 maanden te worden afgesloten;

  4. de salariëring van de WIW-werknemer vindt plaats op basis van het wettelijk minimum(jeugd)loon;

  5. de werkgever dient de nodige aandacht te besteden aan scholing en begeleiding, die de WIW-werknemer in staat zullen moeten stellen tijdens het werken op de werkervaringsplaats zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te verwerven;

  6. de werkgever neemt de inspanningsverplichting op zich om de WIW-werknemer bij voldoende geschiktheid, na het verstrijken van de hierboven onder c genoemde periode van minimaal 6 maanden, door te laten stromen naar een reguliere arbeidsplaats binnen zijn instelling, indien de formatie dit toelaat;

  7. voorts gelden voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde arbeidsrelatie de subsidievoorwaarden welke genoemd staan in de Wet Werk en Bijstand;

  8. bij wijziging van de Wet Werk en Bijstand, dan wel bij inwerkingtreding van een toekomstige vergelijkbare wettelijke subsidieregeling gedurende de looptijd van deze CAO, kunnen CAO partijen nieuwe afspraken maken, die in de plaats komen van het bepaalde in dit artikel.

 3. In afwijking op artikel 1:5 lid 3 geldt voor de werknemer die een dienstbetrekking op grond van het Besluit in- en doorstroombanen 2000-2003 (STb. 1999, 591) had op 31 december 2003, het volgende:

  1. voor zover de toepassing van de subsidieregelingen gebaseerd op de Wet Werk en Bijstand in strijd is met de toepasselijke bepalingen in deze CAO, kan voor zover de toepassing van de CAO leidt tot niet toekenning van de subsidie door de subsidiegever aan de werkgever, door het OAGz besloten worden de desbetreffende CAO-bepaling voor werknemers die een arbeidsrelatie hebben waarop de subsidieregeling naast de CAO van toepassing is, buiten toepassing te verklaren;

  2. de in lid 3 sub a genoemde buiten-toepassingverklaring werkt terug vanaf het moment van invoering van de met de CAO strijdige subsidievoorwaarde;

  3. in lid 4 van dit artikel zijn de salarisschalen voor werknemers in een instroombaan of een doorstroombaan als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen opgenomen. Het loon voor een instroombaan kan maximaal 130% van het wettelijke minimum(jeugd)loon bedragen en maximaal 150% van het wettelijke minimum (jeugd)loon voor een doorstroombaan;

  4. de werknemer heeft jaarlijks recht op een periodieke verhoging volgens de systematiek van de salarisschaal uit lid 4. De periodiekdatum voor werknemers jonger dan 21 jaar is de eerste dag van de maand waarin hun verjaardag valt. Voor werknemers die bij hun indiensttreding 21 jaar en ouder zijn, geldt als periodiekdatum de maand waarin zij in dienst getreden zijn.

 4. De salarisschalen bedragen:

  Salarisschalen ID-banen*
  * Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Functionele schaal

FWG schaal

per 1-1-2019*

per 1-6-2020*

per 1-6-2021*

1

3

1556

1609

1660

2

4

1616

1671

1724

3

5

1676

1733

1788

4

6

1707

1765

1821

5

7

1755

1815

1872

6

8

1800

1861

1920

7

9

1846

1909

1969

8

10

1898

1963

2025

9

11

1956

2023

2087

10

12

2016

2085

2151

11

13

2083

2154

2222

12

14

2153

2226

2296

13

15

2216

2291

2363

14

16

2287

2365

2439

Het loon voor een instroombaan bedraagt maximaal 130% van het wettelijk minimumloon. 

Het loon voor een doorstroombaan bedraagt maximaal 150% van het wettelijk minimumloon.