CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 11: Arbeid en Gezondheid

Artikel 11:1 Maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid

  1. De werkgever dient een samenhangend beleid met betrekking tot het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, de reductie van het ziekteverzuim en de spoedige re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers tot stand te brengen.

  2. De werkgever en de ondernemingsraad spannen zich in een actief preventiebeleid te voeren om het risico op psychische en fysieke belasting en werkdruk terug te dringen. Hiertoe wordt een arbomanagementsysteem ingericht en een plan van aanpak opgesteld gericht op het terugdringen van de arbeidsrisico’s zoals deze uit de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en eventueel aanvullende diagnose-instrumenten naar voren komen.

  3. Op basis van de RI&E wordt indien noodzakelijk een werkdrukmeter, de tilthermometer of een plan van aanpak inzake agressie en emotionele belasting ingevoerd in een bepaalde organisatie-eenheid.

  4. De resultaten van de RI&E en eventueel noodzakelijke invoering van de genoemde instrumenten in lid 3 worden in het werkoverleg bekendgemaakt en besproken.

  5. Het, conform de afspraak in de preambule, ontwikkelde protocol grensoverschrijdend gedrag voor de gehandicaptenzorg staat in bijlage 5 van deze CAO.