CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 14: Faciliteiten werknemersorganisaties

Artikel 14:1 Definitie werknemersorganisaties

  1. Werknemersorganisaties in de zin van dit hoofdstuk zijn de partijen bij deze CAO.
  2. Voor de toepassing van artikel 14:3 lid 3 worden tevens als werknemersorganisaties aangemerkt:
    1. een vakcentrale, waarbij een werknemersorganisatie als bedoeld onder lid 1 is aangesloten;
    2. Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ), voor zover de werknemer op wie het in artikel 14:3 lid 3 bepaalde van toepassing is, lid is van een onder lid 1 bedoelde werknemersorganisatie of bestuurslid is van de FBZ en het bestuurlijke activiteiten voor de FBZ betreft;
    3. een vereniging van werknemers die een samenwerkingsovereenkomst heeft met een onder lid 1 bedoelde werknemersorganisatie. Het aangaan van een nieuwe samenwerking dan wel beëindiging van een samenwerking wordt door de vereniging van werknemers gemeld aan het OAGz.

Toelichting VGN op werknemersorganisaties (lid 1)