CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 15: Vergoeding bij ontslag (dit hoofdstuk vervalt per 1 januari 2023)

Artikel 15:2 Garantierecht

 1. Het garantierecht is een aanvulling op de transitievergoeding in die gevallen dat de maximale som van de uitkeringen uit de wachtgeldregeling uit de CAO 2014-2015 hoger zou zijn geweest dan de wettelijke transitievergoeding. Dit houdt in dat de werknemer onder onderstaande voorwaarden een aanvulling op de transitievergoeding ontvangt.
 2. Het garantierecht is van toepassing op de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die uitsluitend wordt ontslagen wegens:
  1. vermindering/beëindiging van werk of reorganisatie of
  2. onbekwaamheid c.q. ongeschiktheid voor de in de instelling te vervullen functie die niet aan zijn schuld of toedoen te wijten is, als gevolg van ontwikkelingen in de organisatie of ten aanzien van zijn functie dan wel beroep, die buiten de persoon van de werknemer liggen waarbij onder onbekwaamheid c.q. ongeschiktheid niet wordt verstaan arbeidsongeschiktheid.
 3. Voor de berekening van het garantierecht tellen mee:
  1. aaneengesloten volle dienstjaren doorgebracht bij de werkgever en
  2. aaneengesloten volle dienstmaanden bij andere werkgevers vallende onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg direct voorafgaand op het dienstverband bij de huidige werkgever. Deze dienstmaanden worden afgerond op hele jaren.
  3. dienstjaren bij andere werkgevers worden niet meegenomen als daar reeds eerder een uitkering op grond van het garantierecht over is vastgesteld. De werknemer is verplicht de werkgever te informeren over eerdere dienstverbanden bij andere werkgevers vallende onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg en of deze in een berekening van een eerdere toekenning van het garantierecht zijn meegenomen.
 4. Het garantierecht wordt vastgesteld aan de hand van de tabel ‘garantierecht’, opgenomen in artikel 15:3.
 5. Als de transitievergoeding lager is dan het bedrag dat is vastgesteld aan de hand van de tabel in artikel 15:3, ontvangt de werknemer een aanvulling op de transitievergoeding ter hoogte van het verschil.
 6. De aanvulling is met inachtneming van dit artikel, ook van toepassing op de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd die ontslagen wordt en minder dan 24 maanden in dienst is bij einde arbeidsovereenkomst.
 7. Het garantierecht, zijnde de aanvulling op de transitievergoeding, kan niet meer zijn dan de maximale te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd.
 8. De transitievergoeding vermeerderd met het garantierecht kan niet meer bedragen dan het in artikel 7:673 BW bepaalde maximum.
 9. De aanvulling op basis van het garantierecht betreft een uitkering ineens, tenzij de werkgever en de werknemer anders overeenkomen.