CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1.  

    1. In geval van opzegging, als bedoeld in artikel 2:5 lid 1 d of, indien in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een bepaling over tussentijdse opzegging is opgenomen, zijn de wettelijke bepalingen omtrent opzegtermijnen van toepassing, tenzij in deze CAO uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

    2. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt als bedoeld in sub a, dient zulks  schriftelijk te geschieden.

  2. Op grond van artikel 7:672 BW is bij verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer, de opzegtermijn voor de werknemer en de werkgever gelijk indien de opzegtermijn niet langer is dan 3 maanden. Bij een langere opzegtermijn dan 3 maanden is de opzegtermijn van de werkgever twee keer zo lang als de opzegtermijn van de werknemer.

  3. De datum van ingang van het ontslag als in dit artikel bedoeld is de eerste van de kalendermaand.

Toelichting VGN op opzegtermijnen

Toelichting VGN op verlengen opzegtermijnen