CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 6: Arbeidsduur en werktijden

Artikel 6:11 Extra uren werken boven de contractuele basis-arbeidsduur

  1. De werknemer kan bij de werkgever (jaarlijks) een schriftelijk verzoek indienen om gedurende een nader overeen te komen periode extra uren te werken boven de contractueel overeengekomen uren. Een afwijzing van het verzoek wordt schriftelijk gemotiveerd.

  2. De werkgever en de werknemer maken schriftelijke afspraken over de periode van sparen en opnemen van de extra gewerkte uren.

  3. Indien de werknemer mede door de extra gewerkte uren meer verlof spaart dan fiscaal is toegestaan, is hij over het meerdere aan verlof loonbelasting en premies verschuldigd. Het in de vorige volzin genoemde verlof is inclusief de eventuele vermeerdering van het aantal uren met 20% op grond van artikel 10:7 lid 4 van deze CAO (van toepassing tot en met 31 december 2022).