CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 10: Sociaal Beleid

Artikel 10:7 Scholing en persoonlijke ontwikkeling individuele werknemers

 1. Iedere werknemer heeft het recht om, in de regel jaarlijks, een periodiek gesprek te voeren. Een verzoek van de werknemer om een periodiek gesprek te voeren dient binnen 3 maanden door de leidinggevende te worden gehonoreerd.

 2. In de periodieke gesprekken dient in ieder geval aan de orde te komen:

  1. het functioneren van de werknemer in relatie tot de voor zijn functie geldende functiebeschrijving en de voor de uitoefening van die functie benodigde competenties;

  2. de loopbaan- en ontwikkelingsperspectieven van de werknemer;

  3. de omvang van de arbeidsovereenkomst en de inzetbaarheid van de werknemer in relatie tot het aantal werkdagen per week, het gemiddelde arbeidspatroon, de minimale arbeidsduur per dag en vaste vrije dagen of dagdelen;

  4. het recht op een loopbaanadvies 1 keer per 3 jaar voor iedere werknemer;

  5. de mogelijkheden voor levensfase gerichte arrangementen in werktaken en tijden mede in relatie tot:

   • De mogelijkheid voor het combineren van arbeid- en zorgtaken;

   • De inzetbaarheid en behoud van werknemers (met specifieke aandacht voor werknemers in de overgang en oudere werknemers);

   • Het gebruik maken van de balansfaciliteiten;

   • De mogelijkheid om gebruik te maken van de fiscale RVU-faciliteit die geldt tot eind 2025. 
     

  6. het plan van de werknemer voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

 3. Ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbeleid heeft iedere werknemer 1 keer per 3 jaar recht op een loopbaanadvies. Het loopbaanadvies wordt uitgebracht en schriftelijk vastgelegd door een loopbaanadviseur.
 4. Indien de werknemer gespaarde uren uit artikel 6:11 opneemt ten behoeve van een oriëntatie op zijn beroep/loopbaan, worden deze uren vermeerderd met 20%. Dit lid vervalt per 1 januari 2023.
 5. De werknemer heeft, ongeacht de omvang van zijn dienstverband, recht op scholing en plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten. Tevens moet de werkgever rekening houden met de inhoud van het loopbaanadvies dat aan de werknemer is uitgebracht. 

Toelichting VGN op loopbaanadvies