CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Bijlagen

Bijlage 2: Normen Arbeidstijdenwet (ATW), Arbeidstijdenbesluit (ATB) en CAO Gehandicaptenzorg voor verpleging en verzorging

 

Normen: Werknemers van 18 jaar of ouder1

Hoofdregel ATW

Afwijking/aanvulling ATB

CAO Gehandicaptenzorg

minimum rusttijden

     

wekelijkse onafgebroken rust

hetzij 36 uur per periode van 7x24 uur. Hetzij 72 uur per periode van 14x24 uur (op te splitsen in perioden van minimaal 32 uur)

 

hetzij 36 uur per periode van 7x24 uur. Hetzij 72 uur per periode van 14x24 uur, op te splitsen in perioden van minimaal 32 uur. Per 9x24 uur moet in ieder geval 32 uur rust worden genoten

dagelijkse onafgebroken rust

11 uur per 24 uur (1x per periode van 7x24 uur in te korten tot 8 uur2)

 

11 uur per 24 uur. 1x per periode van 7x24 uur in te korten tot 8 uur en 1x tot 10 uur

zondagsarbeid

     

arbeidsverbod

op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij ...

   

uitzondering 1 arbeidsverbod

tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit

   

uitzondering 2 arbeidsverbod

tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemer, daarmee instemt

   

zondagsbepaling

in geval van arbeid op zondag ten minste 13 vrije zondagen per 52 weken

 

in ieder geval 22 vrije weekends per jaar. Op verzoek werknemer kan hiervan afgeweken worden

maximum arbeidstijden

     

arbeidstijd per dienst

12 uur

 

10 uur. In uitzonderlijke, incidentele situaties uit te breiden tot 12 uur

arbeidstijd per week

60 uur

   

arbeidstijd per 4 weken 

gemiddeld 55 uur. 

Afwijking mogelijk mits voldaan aan max per dienst, week & 16 weken

   

arbeidstijd per 16 weken

gemiddeld 48 uur per week

   

aanvullende regels indien er sprake is van nachtdiensten (meer dan een uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur)

     

minimum rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur

14 uur (1x per 7x24 uur in te korten tot 8 uur2) (bij verlengde nachtdienst 12 uur rusttijd)

 

14 uur (1x per 7x24 uur in te korten tot 8 uur2)

minimum rust na reeks van minimaal 3 nachtdiensten

46 uur

   

maximum arbeidstijd per nachtdienst

10 uur (5x per 14x24 uur en 22x per 52 weken uit te breiden tot 12 uur = verlengde nachtdienst)

 

9 uur. In uitzonderlijke, incidentele situaties uit te breiden tot 10 uur

maximum arbeidstijd per 16 weken indien 16x of meer nachtdienst

gemiddeld 40 uur per week

   

maximum aantal nachtdiensten

per 16 weken 36 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur. Afwijking mogelijk tot maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur per 52 weken, of maximaal 38 uur arbeid tussen 00:00 en 06:00 uur per 2 aaneengesloten weken2

 

per 16 weken 43 nachtdiensten en per 52 weken maximaal 140 nachtdiensten2

overgangsregeling permanente nachtarbeid3

 

per 4 weken maximaal 20 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur indien: 

  • werknemer direct voorafgaand aan 1 jan 1996 een aantal jaren volgens gelijk arbeidstijdenpatroon werkte
  • dit patroon niet in strijd was met regelgeving en wetgeving destijds
  • dit door op andere wijze organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen
 

maximum aantal achtereenvolgende diensten in een reeks met nachtdiensten

bij collectieve regeling verlengen tot maximaal 8

 

7

pauze (tijdruimte van minimaal ¼ uur)

     

arbeidstijd per dienst > 5½ uur

½ uur (op te splitsen in 2x ¼ uur). Afwijking mogelijk, minimaal 1 pauze van ¼ uur

 

½ uur (op te splitsen in 2x ¼ uur)

arbeidstijd per dienst > 10 uur

¾ uur (op te splitsen in 3x ¼ uur). Afwijking mogelijk, minimaal 1 pauze van ¼ uur

 

½ uur (op te splitsen in 2x ¼ uur)

consignatie (afwijking rusttijd en pauze)

     

periode zonder consignatie

per 28x24 uur 14 periodes van minimaal 24 uur en 2 periodes van minimaal 48 uur geen arbeid en geen consignatie

   

consignatie voor en na een nachtdienst

11 uur voor en 14 uur na nachtdienst niet toegestaan

   

maximum arbeidstijd per 24 uur

13 uur

   

maximum arbeidstijd per week

60 uur

   

maximum arbeidstijd per 16 weken - algemeen

gemiddeld 48 uur per week

   

maximum arbeidstijd per week indien per 16 weken 16 keer of meer consignatie die geheel of gedeeltelijk de periode tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat

gemiddeld 40 uur per week of gemiddeld 45 uur per week indien na de laatste oproep tussen 00:00 uur en 06:00 uur 8 uur rust dan wel in de 18 uur na 06:00 uur 8 uur rust

   

minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie

½ uur

   

aanwezigheidsdienst

     

maximum aantal aanwezigheidsdiensten per 26 weken

 

52

 

maximale duur van een aanwezigheidsdienst

 

24 uur

 

maximale arbeidstijd per 26 weken

 

gemiddeld 48 uur per week 

Opt-out mogelijkheid: bij individuele instemming werknemer 60 uur

gemiddeld 48 uur per week 

Opt-out mogelijkheid: bij individuele instemming werknemer 56 uur

minimum rust voor en na een aanwezigheidsdienst

 

11 uur (per 7x24 uur 1x in te korten tot 10 uur en 1x in te korten tot 8 uren4)

 

minimum rust per week

 

90 uur bestaande uit een onafgebroken rusttijd van 24 uur en 6 onafgebroken rustperioden van 11 uur (1x in te korten tot 10 uur en 1x in te korten tot 8 uur). Afwijkende afspraak over compenserende rusttijd mogelijk bij collectieve regeling

 

bereikbaarheidsdienst

     

maximum aantal bereikbaarheidsdiensten per periode van 7x 24 uur

 

3

 

maximum aantal bereikbaarheidsdiensten per 16 weken

 

32

 

bereikbaarheidsdienst voor en na een nachtdienst

 

11 uur voor en 14 uur na nachtdienst niet toegestaan

 

maximum arbeidstijd per 24 uur

 

13 uur

 

maximum arbeidstijd per week

 

60 uur 

 

maximum arbeidstijd per 16 weken - algemeen

 

gemiddeld 48 uur per week

 

maximum arbeidstijd per week indien per 16 weken 16 keer of meer consignatie die geheel of gedeeltelijk de periode tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat

 

gemiddeld 40 uur per week of gemiddeld 45 uur per week indien na de laatste oproep tussen 00:00 uur en 06:00 uur 8 uur rust dan wel in de 18 uur na 06:00 uur 8 uur rust

 

minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie

 

½ uur

 

cumulatie bijzondere diensten (consignatie + aanwezigheids- + bereikbaarheidsdiensten)

     

maximum aantal bijzondere diensten per periode van 7x24 uur

 

3

 

maximum aantal bijzondere diensten per 16 weken

 

32

 


Toelichting schema
Bovenstaand schema geeft een overzicht van een aantal belangrijke normen uit de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en afspraken die CAO-partijen aanvullend met elkaar hierover hebben gemaakt. Indien in de kolom CAO Gehandicaptenzorg een norm is opgenomen dient u deze norm te volgen. Is deze kolom leeg dan zijn de bepalingen uit de ATW en ATB (inclusief daarin genoemde uitzonderings- en afwijkingsmogelijkheden) van toepassing.

Let op!! In het schema is maar een deel van de normen uit de ATW en het ATB opgenomen. Voor een volledig beeld is raadpleging van de ATW en het ATB noodzakelijk.

Toepassingsbereik
Een deel van de normen van de ATW zijn, onder bepaalde voorwaarden, niet van toepassing op leidinggevenden en hoger personeel die ten minste drie keer het bruto minimumloon verdienen (deeltijders naar rato). Voor de precieze bepaling verwijzen wij u naar artikel 2.1:1 ATB.

 

1 Voor werknemers van 17 jaar en jonger gelden andere normen. Zie hiervoor de ATW en het ATB.
2 Indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.
3 Deze overgangsbepaling bestond ook voor 1 april 2007 en hiervan kan enkel gebruik worden gemaakt indien de werknemer ook voor 1 april 2007 werkzaam was op basis van deze overgangsbepaling en aan de genoemde voorwaarden is voldaan.
4 Enkel in geval van uitzonderlijke situaties, indien door de aard van de arbeid en bedrijfsomstandigheden aanleiding is voor een kortere rust. Na een verkorting dient in daaropvolgende rustperiode de rusttermijn te worden verlengd met de gemiste uren.