Nieuws

Actualisatie handreiking ondersteuningsplannen gaat van start

03 februari 2022

Het zorgproces rondom de individuele cliënt vormt een belangrijke bouwsteen in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De handreiking Ondersteuningsplannen is een uitwerking van deze bouwsteen 1 en daarmee onderdeel van het kwaliteitskader. De huidige doorontwikkeling van het kwaliteitskader is dan ook een logisch moment voor de VGN om ook de handreiking te actualiseren. In dit traject wordt gebruik gemaakt van de ‘werkzame elementen’ uit de huidige handreiking en van aanwezige expertise. Daarom zullen er veel interactiemomenten zijn met VGN-leden en stakeholders.

Doel

De handreiking wil aan professionals/organisaties een handvat bieden voor in de optimalisatie van de ondersteuningsplancyclus. Hierbij wordt ook aansluiting gemaakt met de implementatie van de professionele omgeving. Daarnaast wil de handreiking onze stakeholders inzicht bieden in de vormgeving van de ondersteuningsplancyclus in de gehandicaptenzorg en de achtergronden daarvan.

Uitgangspunten bij actualisatie

De handreiking wordt in lijn gebracht met de actualisatie van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De uitkomsten van het USBO-onderzoek zijn een belangrijke uitgangsbasis voor de actualisatie van het kwaliteitskader. Daarnaast zijn belangrijke bronnen van input bij de actualisatie van de handreiking: recente ontwikkelingen en kaders zoals de Visie2030, wetgeving (met name Wlz, Wzd), de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg, medicatieoverdracht in de keten en de toegenomen digitale mogelijkheden (ECD, Persoonlijke Gezondheidsomgeving).
De huidige behoeftes van VGN-leden en stakeholders vormen een belangrijk vertrekpunt:

  • het inzetten van het ondersteuningsplan als dynamisch leerinstrument, met een koppeling aan de benodigde kennis;
  • het meer cliëntgericht maken en ook meer te delen van het ondersteuningsplan met de cliënt en zijn natuurlijk netwerk;
  • grotere gebruiksvriendelijkheid door compactere en meer toegankelijke vormgeving. Dit gezien de signalen over de administratieve lasten (zie quick scan Optimalisatie datagebruik en het Rapport Regeldruk van Vilans);
  • verbetering werkprocessen bij VGN-leden (o.a. versterken eigenaarschap, cultuur minder gericht op verantwoorden).

Input leveren

De eerste mogelijkheid om input te leveren op de actualisatie van de handreiking, zal zijn op de online bijeenkomst ‘Op weg naar een geactualiseerd kwaliteitskader’ op dinsdag 8 maart 2022. Op deze bijeenkomst zal de stuurgroep de eerste richting voor de toekomst van het kwaliteitskader presenteren aan haar achterban. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over het werken met het kwaliteitskader in de praktijk: wat is er nodig om de uitgangspunten van het kader nog beter te laten werken in de dagelijkse praktijk? Wil je hierover meepraten? Meld je dan aan, zodra de aanmeldlink op onze website staat.

Oproep

Wie actief wil bijdragen aan de actualisatie van de handreiking Ondersteuningsplannen kan dit mailen naar MKersten@VGN.nl

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: