Nieuws

Kamer positief kritisch programma ‘volwaardig leven’

06 maart 2020

Op 4 maart sprak de Tweede Kamer voor het eerst over het programma van de minister ‘Volwaardig leven’. Door verschillende Kamerleden werd aangegeven dat het programma zich alleen richt op mensen met een beperking in de Wet langdurige zorg. Terwijl er veel meer mensen met een beperking zijn die geen toegang tot de Wet langdurige zorg hebben en ook een volwaardig leven willen hebben. Dit is ook vanuit de VGN altijd een kritisch signaal geweest bij de ontwikkeling van dit programma. In het debat zijn daarnaast een aantal onderwerpen besproken die de VGN van groot belang vindt.

tweede kamer foto van boven

Volwaardig leven

Het programma Volwaardig leven kent drie actielijnen:

  1. Kwaliteit en inhoud zorgaanbod beter passend bij zorgvraag
  2. Meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen
  3. Naasten meer ontzorgen

Iedere actielijn bevat veel acties. Vrijwel alle Kamerleden vroegen aandacht voor de veelheid van activiteiten en hoe de minister de succesvolle ervaringen borgt en gaat continueren. De minister heeft toegezegd om hier in de voortgangsrapportage van oktober verder op in te gaan. 

Actualisatie zorgprofielen 

D66 en het CDA vroegen in het debat aandacht voor de noodzaak van actualisatie van de zorgprofielen. Deze profielen zijn ruim tien jaar oud en sluiten niet aan bij de huidige kennis en praktijk. Onder andere door nieuwe wetenschappelijke inzichten. In de afgelopen twee jaar heeft de VGN het initiatief genomen om de zorgprofielen VG 7 en VG 8 te actualiseren. Onze inzet in deze trajecten was om de zorgprofielen op inhoud te actualiseren aansluitend bij de nieuwste inzichten en praktijk. De VGN is blij dat de Kamerleden dit weer onder de aandacht van de minister hebben gebracht. Dit ondersteunt de stappen die we als VGN al zetten. De minister heeft toegezegd hierover het gesprek met de VGN en het CIZ te voeren en in mei de Kamer hierover te informeren. 

Huisartsenzorg

Uit onderzoek van Marloes Heutmekers blijkt dat de kennis van de zorgbehoefte voor mensen met een verstandelijke beperking in de eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekend ontoereikend is. De kamer heeft een motie aangenomen waarin zij aangeeft dat deze kennis altijd voldoende aanwezig moet zijn en verzoekt de minister met de huisartsen en de VGN in gesprek te gaan hoe dit versterkt kan worden. Dit sluit aan bij de knelpunten die de VGN heeft geconstateerd in de medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking en waarvoor regelmatig aandacht is gevraagd. Samen met de LHV, Ineen, de NVAVG en andere stakeholders wordt gewerkt aan een convenant waarin afspraken worden vastgelegd om de randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking te verbeteren. We zijn blij dat de minister heeft bevestigd dat hij dit convenant van harte ondersteunt. 

Complexe zorg 

De tweede actielijn in het programma gaat over passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. In een Kamerbrief heeft de minister over de voortgang gerapporteerd. Belangrijk aspect voor verschillende Kamerleden, en ook voor de VGN, is welke lessen er te leren zijn uit het onderzoek naar wie er in aanmerking komt voor een maatwerkplaats. Met name hoe we hier in de toekomst van kunnen leren om deze situaties te voorkomen. Over de stand van zaken wordt de Kamer in mei weer geïnformeerd. 

Opleidingstrajecten voor jongeren met een beperking 

In het programma Volwaardig leven wil het ministerie verkennen hoe specifieke opleidingstrajecten die er al zijn voor kunnen verbreden. Een voorbeeld van zo’n opleidingstraject is het branchediploma Woonhulp, dat uit veertien praktijkverklaringen bestaat. Er wordt gewerkt aan een verbreding gericht op sectoren zoals zorg en welzijn, Logistiek, groenvoorziening of facilitaire dienstverlening. Het ministerie wil deze opleidingstrajecten landelijk beschikbaar stellen voor maximaal 500 mensen met beperkingen.  Vanuit de Kamer kwam de vraag of dit niet breder ingezet kan worden, met een ambitie van 2500 opleidingstrajecten. De minister heeft toegezegd hierover met de VGN in gesprek te gaan. Dit sluit aan bij de inzet van de VGN om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kans te geven om zich te blijven ontwikkelen, bij voorkeur via een praktijkopleiding. De VGN gaat dan ook graag hierover met VWS in gesprek. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: