Nieuws

Medewerking aan NZa-uitvraag ivm tijdsinschatting behandeling in nieuw Wlz-kostenonderzoek

08 maart 2023

Afgelopen week heeft de NZa alle aanbieders die behandelprestaties declareren in de Wlz benaderd met de vraag om inzicht te bieden in de tijdsbesteding van behandelaren. Dit doet de NZa ter voorbereiding op het Wlz-kostenonderzoek waarvoor komende zomer de gegevensuitvraag gepland staat. Biedt uw organisatie behandeling? Dan is ook de inbreng van uw organisatie van belang voor de uiteindelijke uitkomsten van het Wlz-kostenonderzoek GHZ.

Toedeling personele kosten

Bij deze gegevensuitvraag in de zomer ligt de focus op kosten, waarvan personele kosten de belangrijkste post zijn. De personele kosten van behandelaren moeten hierbij toegerekend worden aan de prestaties inclusief behandeling. De NZa beoogt om met de input die nu van aanbieders gevraagd wordt, de gemiddelde behandeltijd te kunnen vaststellen per prestatie(groep) inclusief behandeling. Daarbij maakt de NZa onderscheid in medische, paramedische en gedragswetenschappelijke behandelaren.

Representatief beeld gewenst

De NZa heeft afgelopen maanden een kleine groep aanbieders geconsulteerd, of de gevraagde informatie beschikbaar is. Dat leek het geval. Daarom zet de NZa deze vraag nu breder uit, om een zo representatief mogelijk totaalbeeld uit de sector te krijgen. De stukken uit de bijlage heeft de NZa gemaild naar het algemene emailadres dat bij de NZa bekend is voor de budgetcyclus.

Inhoudelijke inbreng of reactie "nee"

Biedt uw organisatie behandeling? Dan is ook de inbreng van uw organisatie van belang voor de uiteindelijke uitkomsten van het Wlz-kostenonderzoek GHZ. Mocht het zo zijn dat de gevraagde informatie toch onvoldoende beschikbaar is bij aanbieders of een te diffuus beeld oplevert, dan beraadt de NZa zich over een andere manier waarop de personele behandelkosten toegerekend kunnen worden aan prestaties inclusief behandeling. Daar is dan nog tijd voor voordat de gegevensuitvraag in de zomer start.

De NZa ontvangt graag input van aanbieders. Dat kan een inhoudelijk antwoord op de vragen zijn. Maar ook de reactie dat uw organisatie de gevraagde informatie niet kan leveren, is waardevolle informatie voor de NZa.  

Tijdspad

De NZa verzoekt aanbieders vóór 17 maart deze input te bieden. Mocht dat tot problemen in de tijd leiden, dan kan daarover contact gelegd worden met de NZa. Voor deze en andere vragen over dit onderzoek kunt u contact leggen met kostenonderzoekenlz@nza.nl.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch