Artikelen door Gera van der Woude

 1. De VGN zet een korte vragenlijst uit onder haar leden over logeren/kortdurend verblijf voor kinderen en jongeren. Al langere tijd bereiken ons signalen dat het steeds lastiger wordt om logeren kostendekkend te kunnen organiseren. En dat de mogelijkheden van logeren voor kinderen beperkt zijn. Met deze vragenlijst willen we een beeld van logeren ophalen binnen de sector op welke manier logeren geboden wordt en waar dit niet haalbaar is.

  • Jeugd
 2. Ademruimte voor gezinnen rondom een persoon met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEMVB) is belangrijk. Ouders willen de zorg en ondersteuning voor hun kind met vertrouwen uit handen kunnen geven. De onafhankelijke werkgroep ‘Wij zien je Wel’ heeft in maart 2020 gerapporteerd over schaarste in passend logeeraanbod voor mensen met ZEVMB en de ontoereikendheid van de bestaande logeertarieven om dit te bekostigen. Naar aanleiding van dit signaal voert bureau HHM in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het eerste kwartaal van 2021 een onderzoek uit met als doel informatie te verzamelen, zodat logeren voor mensen met ZEVMB met een passende prestatie en tarief geleverd kan worden.

  • Langdurige zorg
 3. Update indicatiestelling Wlz

  Nieuws -

  Er zijn in de afgelopen maanden meer ggz-aanvragen bij het CIZ gedaan dan verwacht. Hierdoor is het niet mogelijk dat alle aanvragen dit jaar nog beoordeeld worden. De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren afspraken gemaakt om deze overgangsperiode goed te organiseren.
  Daarnaast heeft het CIZ de beleidsregels voor 2021 vastgesteld.

  • Langdurige zorg
 4. Naar aanleiding van de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober is de handreiking bezoek en logeren geactualiseerd. Het recht op bezoek is vastgelegd en er is nuancering aangebracht op hoe om te gaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting.

  • Coronavirus
 5. De voorbereidingen op de wetswijziging dat mensen met een grondslag psychiatrische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz is in volle gang. Dit betreft onder andere de indicatiestelling, de zorginkoop en de uitwerking van behandeling voor deze cliënten.

  • Passende financiering
 6. Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM leidend in de mogelijkheden van bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg. Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn in bijvoorbeeld bezoekfrequentie of de duur van het bezoek. Dit heeft het kabinet besloten door de controlefase per 1 juli in te laten gaan. De basis van bezoek en logeren ligt dan ook in het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden. Als dit gebeurt zijn er geen aanvullende beperkingen nodig in op bezoek gaan, bezoek ontvangen, gaan logeren bij ouders of bij een zorgorganisatie. Dit is de situatie als er geen besmettingen op een locatie zijn.

  • Coronavirus
  • Jeugd
  • Meedoen in de samenleving
 7. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft haar werkwijze aangepast in verband met de vergaande maatregelen door het coronavirus. De medewerkers van het CIZ leggen geen huisbezoeken meer af en nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime.

  • Coronavirus
 8. Op 4 maart sprak de Tweede Kamer voor het eerst over het programma van de minister ‘Volwaardig leven’. Door verschillende Kamerleden werd aangegeven dat het programma zich alleen richt op mensen met een beperking in de Wet langdurige zorg. Terwijl er veel meer mensen met een beperking zijn die geen toegang tot de Wet langdurige zorg hebben en ook een volwaardig leven willen hebben. Dit is ook vanuit de VGN altijd een kritisch signaal geweest bij de ontwikkeling van dit programma. In het debat zijn daarnaast een aantal onderwerpen besproken die de VGN van groot belang vindt.

  • Langdurige zorg