1. Kennisinfrastructuur complexe doelgroepen binnen de langdurige zorg

  In opdracht van de minister van VWS is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) eind oktober 2019 ingericht om regie te nemen over het realiseren een expertise- en kennisinfrastructuur voor tien doelgroepen, die voldoen aan hoog complex/laag volume.

 2. Onderzoek naar logeren voor de jeugd

  De VGN zet een korte vragenlijst uit onder haar leden over logeren/kortdurend verblijf voor kinderen en jongeren. Al langere tijd bereiken ons signalen dat het steeds lastiger wordt om logeren kostendekkend te kunnen organiseren. En dat de mogelijkheden van logeren voor kinderen beperkt zijn. Met deze vragenlijst willen we een beeld van logeren ophalen binnen de sector op welke manier logeren geboden wordt en waar dit niet haalbaar is.

  jongedame in rolstoel kijkend naar beeldscherm met lachend mevrouw die haar helpt
 3. Oproep deelname onderzoek passende bekostiging logeren-ZEVMB

  Ademruimte voor gezinnen rondom een persoon met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEMVB) is belangrijk. Ouders willen de zorg en ondersteuning voor hun kind met vertrouwen uit handen kunnen geven. De onafhankelijke werkgroep ‘Wij zien je Wel’ heeft in maart 2020 gerapporteerd over schaarste in passend logeeraanbod voor mensen met ZEVMB en de ontoereikendheid van de bestaande logeertarieven om dit te bekostigen. Naar aanleiding van dit signaal voert bureau HHM in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het eerste kwartaal van 2021 een onderzoek uit met als doel informatie te verzamelen, zodat logeren voor mensen met ZEVMB met een passende prestatie en tarief geleverd kan worden.

  keyboard met knop waarop staat onderzoek
 4. Update indicatiestelling Wlz

  Er zijn in de afgelopen maanden meer ggz-aanvragen bij het CIZ gedaan dan verwacht. Hierdoor is het niet mogelijk dat alle aanvragen dit jaar nog beoordeeld worden. De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren afspraken gemaakt om deze overgangsperiode goed te organiseren.
  Daarnaast heeft het CIZ de beleidsregels voor 2021 vastgesteld.

  wlz
 5. Actualisatie Handreiking bezoek en logeren

  Naar aanleiding van de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober is de handreiking bezoek en logeren geactualiseerd. Het recht op bezoek is vastgelegd en er is nuancering aangebracht op hoe om te gaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting.

  meisje met een beperking knuffelt ander persoon
 6. Informatie wetswijziging GGZ in de Wlz

  De voorbereidingen op de wetswijziging dat mensen met een grondslag psychiatrische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz is in volle gang. Dit betreft onder andere de indicatiestelling, de zorginkoop en de uitwerking van behandeling voor deze cliënten.

  vrouwe justitia tegen blauwe lucht
 7. Actualisatie Handreiking bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg

  Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM leidend in de mogelijkheden van bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg. Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn in bijvoorbeeld bezoekfrequentie of de duur van het bezoek. Dit heeft het kabinet besloten door de controlefase per 1 juli in te laten gaan. De basis van bezoek en logeren ligt dan ook in het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden. Als dit gebeurt zijn er geen aanvullende beperkingen nodig in op bezoek gaan, bezoek ontvangen, gaan logeren bij ouders of bij een zorgorganisatie. Dit is de situatie als er geen besmettingen op een locatie zijn.

  Handreiking bezoeken en logeren in de gehandicaptenzorg
 8. CIZ doet geen huisbezoeken meer door corona

  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft haar werkwijze aangepast in verband met de vergaande maatregelen door het coronavirus. De medewerkers van het CIZ leggen geen huisbezoeken meer af en nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime.

  cis