CAO-nieuws

De belangrijkste wijzigingen in de CAO Gehandicaptenzorg en wetgeving in 2023

Leestijd: 5 minuten
23 augustus 2023

In 2023 is er een aantal wijzigingen in de CAO en wet waar je als werkgever rekening mee moet houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

jaartal 2023

Invoering Balansverlof

Balansverlof is met ingang van 1 januari 2023 de opvolger van het PBL-verlof. Balansverlof geeft werknemers grip op de eigen werk/privébalans. Dit betekent zowel regie hebben als verantwoordelijkheid nemen: opnemen van verlof wanneer dat voor het combineren van werk en privé wenselijk of nodig is maar ook (kunnen) sparen voor onvoorziene situaties. Voor leden van de VGN die zich bezighouden met het werkgeversbeleid zijn een overzicht met veelgestelde vragen over Balansfaciliteiten, een stappenplan voor de overdracht van Balansverlof en voorlichtingsvideo's beschikbaar op het besloten gedeelte van de website van de VGN.

Algemene structurele loonsverhoging

  • Per 1 mei 2023 wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 3,2%.
  • Per 1 september 2023 wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 3% met een minimum van € 80,- bruto per maand.
  • Per 1 december 2023 wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 3% met een minimum van € 80,- bruto per maand.

De salaristabellen vindt u op de website van de VGN.

Salarisschalen

Per 1 mei 2023 worden FWG-schaal 40 en 45 zodanig aangepast dat de dan geldende eerste trede vervalt en er aan het eind een extra trede (=1 IP-nr.) wordt toegevoegd. Dat heeft tot gevolg dat de werknemers die op 30 april 2023 zijn ingeschaald in de eerste trede van de schaal van FWG 40 of 45, op 1 mei 2023 overgaan naar de naast hogere trede in de betreffende schaal. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de betreffende schaal, gaan op 1 mei 2023 over naar het aan de schaal extra toegevoegde IP-nr.

Eindejaarsuitkering

De hoogte van de eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari tot en met 31 december. In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%. Een werknemer die vóór december 2023 uit dienst treedt heeft bij einde van het dienstverband recht op 8,33% eindejaarsuitkering.

Eenmalige uitkeringen voor de FWG-schalen 55, 60 en 65

Werknemers die ingedeeld zijn in de FWG-schalen 55, 60 of 65 in mei 2023 ontvangen een eenmalige uitkering van € 750,- bruto op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op 1 mei 2023 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op 1 mei 2023.

Tussentijdse wijziging CAO Gehandicaptenzorg

Op 27 juni 2023 hebben de VGN en de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over het tussentijds wijzigen van de CAO Gehandicaptenzorg. De afspraken die gemaakt zijn in het onderhandelingsresultaat zijn inmiddels verwerkt in de CAO-tekst.

Feestdagen 2023

In 2023 zijn er 7 doordeweekse feestdagen.

  • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
  • Eerste Kerstdag: maandag 25 december 2023
  • Tweede Kerstdag: dinsdag 26 december 2023

Meer informatie over feestdagenverlof vindt u op de website van de VGN.

Wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder verhoogd naar €1934,40 per maand. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Per 1 juli 2023 wordt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder verhoogd naar €1995,00 per maand. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Maximale transitievergoeding

In 2023 stijgt de maximale transitievergoeding van € 86.000 naar maximaal € 89.000. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris.

AOW leeftijd in 2023

Per 1 januari 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt voor 2023 tijdelijk verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 geldt het percentage van 1,18%.

De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De gerichte vrijstelling voor een onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer (2022: € 0,19).

De CAO Gehandicaptenzorg regelt dat de werkgever een eigen regeling maakt voor reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen met instemming van de OR/PVT (artikel 9:1 en artikel 9:2 CAO). Is er geen eigen regeling reiskosten woon-werkverkeer en/of dienstreizen met de OR/PVT tot stand gekomen, dan heeft een werknemer recht op een tegemoetkoming in de reiskosten zoals bepaald in artikel 9:1 en artikel 9:2 CAO.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15 (2022: € 2,00).

De CAO Gehandicaptenzorg regelt dat de werkgever een regeling voor het vergoeden van de kosten in verband met thuiswerken en/of werkgerelateerde communicatiemiddelen treft met instemming van de OR/PVT (artikel 9:3 CAO). Als deze regeling niet tot stand komt bedraagt voor functies waarvoor de werkgever stelt dat thuiswerken mogelijk is, de thuiswerkvergoeding 2 euro per dag. De vergoeding is bedoeld voor de kosten zoals benoemd in het NIBUD-advies.

Pensioenpremie

De pensioenpremie blijft in 2023 gelijk aan de pensioenpremie van 2022. In de CAO is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. In de CAO Gehandicaptenzorg is geregeld dat werkgever en werknemer ieder 50% van de pensioenpremie voor hun rekening nemen.

Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2023

De premiepercentages voor 2023 zijn vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis van deze percentages wordt de premieheffing berekend voor onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Deze premies zijn mede bepalend voor de omvang van de werkgeverslasten in het komende jaar.

Doorwerken na AOW en ziek

Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die ziek worden, geldt per 1 juli 2023 een loondoorbetalingstermijn van 6 weken gelden in plaats van 13 weken. Meer informatie vindt u op de website van de VGN.

Eerder aangekondigde wijzigingen lage/hoge WW-premie toch niet ingevoerd

Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer via een Kamerbrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken van een aantal onderwerpen met betrekking tot WW-premiedifferentiatie (hoge en lage WW-premie) in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Daarbij heeft ze aangegeven dat enkele aangekondigde wijzigingen niet worden ingevoerd.

Meer informatie over de lage en hoge Awf-premie vindt u op de site van de Belastingdienst en in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

In het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt staan wijzigingen van de Wet flexibel werken ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats. Op basis van het wetsvoorstel zijn werkgevers in beginsel verplicht om een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsplaats in te willigen als het gaat om het woonadres van de werknemer of een andere plek waar met enige regelmaat voor de werkgever werkzaamheden worden verricht. Slechts indien inwilliging van het verzoek naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden, mag het verzoek worden afgewezen. Overigens dient de plek waar de werknemer wil gaan werken wel op het grondgebied van de Europese Unie te liggen.

Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt voor in de Eerste Kamer. Hierdoor is het nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking zal treden.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: