CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 9: Kostenvergoedingen

Artikel 9:2 Reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

 1. De werkgever treft een regeling voor de vergoeding van de kosten, voor de werknemer verbonden aan het in opdracht van de werkgever in het kader van zijn werkzaamheden maken van dienstreizen.

 2. De in lid 1 bedoelde regeling wordt niet vastgesteld of gewijzigd dan met instemming van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.

 3. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde regeling niet tot stand komt, heeft de medewerker ter zake van de noodzakelijk gemaakte verblijfkosten recht op vergoeding van de werkelijke kosten.

 4. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde regeling niet tot stand komt, heeft de medewerker ter zake van de aan een dienstreis verbonden reiskosten recht op een reiskostenvergoeding van:

  • de kosten van openbaar vervoer op basis van het laagste klasse tarief bij gebruik van openbaar vervoer;
  • € 0,29 bruto per kilometer bij gebruik van de eigen auto met toestemming van de werkgever;
  • de voor deze vervoermiddelen door de fiscus vastgestelde forfaitaire kilometertarieven bij gebruik van een ander, eigen vervoermiddel.
    
  Voor de interpretatie van het begrip dienstreis wordt aangesloten bij de door de fiscus gehanteerde definitie. 
 5. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de bescheiden te overleggen op basis  waarvan het bedrag van de vergoeding kan worden vastgesteld.