CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 10: Sociaal Beleid

Artikel 10:7 Scholing en persoonlijke ontwikkeling individuele werknemers

 1. Iedere werknemer heeft het recht om, in de regel jaarlijks, een periodiek gesprek te voeren. Een verzoek van de werknemer om een periodiek gesprek te voeren dient binnen 3 maanden door de leidinggevende te worden gehonoreerd.

 2. In de periodieke gesprekken dient in ieder geval aan de orde te komen:

  1. het functioneren van de werknemer in relatie tot de voor zijn functie geldende functiebeschrijving en de voor de uitoefening van die functie benodigde competenties;

  2. de loopbaan- en ontwikkelingsperspectieven van de werknemer;

  3. de omvang van de arbeidsovereenkomst en de inzetbaarheid van de werknemer in relatie tot het aantal werkdagen per week, het gemiddelde arbeidspatroon, de minimale arbeidsduur per dag en vaste vrije dagen of dagdelen;

  4. het recht op een loopbaanadvies 1 keer per 3 jaar voor iedere werknemer;

  5. de mogelijkheden voor levensfase gerichte arrangementen in werktaken en tijden (mede in relatie tot de mogelijkheden voor het combineren van arbeid- en zorgtaken, roostering en levensfaseplanning en het behoud van oudere werknemers);

  6. het plan van de werknemer voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

 3. Ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbeleid heeft iedere werknemer 1 keer per 3 jaar recht op een loopbaanadvies. Het loopbaanadvies wordt uitgebracht en schriftelijk vastgelegd door een loopbaanadviseur.

 4. Indien de werknemer gespaarde uren uit artikel 6:11 opneemt ten behoeve van een oriëntatie op zijn beroep/loopbaan, worden deze uren vermeerderd met 20%.

Toelichting VGN op loopbaanadvies