CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Tussen de ondergetekenden:

I werkgeversorganisaties 

 • VGN;
 • MEE NL;

en

II de werknemersorganisaties

 • FNV (Zorg & Welzijn);
 • CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief;
 • NU’91: beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging;
 • FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, te weten:
  • Ergotherapie Nederland (EN);
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD);
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA);
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM);
  • Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT);
  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
  • Nederlandse Vereniging voor Dans Therapie (NVDAT);
  • Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT);
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) (per 1 januari 2020);
  • NVO, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen;
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF);
  • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF);
  • Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT);
  • Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT);
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM);
  • Nederlands Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT);
  • Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) (per 1 januari 2020);
  • Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ);
  • Vereniging Hoger Personeel Zorg (VHP Zorg).

hierna te noemen ‘partijen bij deze CAO’, is een collectieve arbeidsovereenkomst, hierna te noemen ‘CAO’, aangegaan.

CAO-partijen vinden het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd, gezond, bekwaam en gewaardeerd hun werk in de gehandicaptenzorg kunnen doen en blijven doen. Dat ondersteunen we met een CAO met het accent op:

 • een goede, marktconforme loonstijging en

 • afspraken ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Looptijd

De CAO heeft een looptijd van 30 maanden: van 1 april 2019 tot en met 30 september 2021.

Structurele loonsverhoging

Per 1 juni 2020 wordt een structurele loonsverhoging toegepast van 3,4%.
Per 1 juni 2021 wordt een structurele loonsverhoging toegepast van 3,15%.

Eindejaarsuitkering

Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,28% naar 8,33% en bedraagt daarmee per december 2019 8,33% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Eenmalige uitkeringen

 • In december 2019 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2019 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,25% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in 2019.

 • In december 2020 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2020 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in 2020.

 • In september 2021 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 september 2021 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) gedurende de maanden januari tot en met september 2021.

Duurzame inzetbaarheid: bekwaam, gemotiveerd en gezond 

Medewerkers in de gehandicaptenzorg maken het verschil in de ontwikkeling van mensen met een beperking. Daarom is het belangrijk dat medewerkers bekwaam, gemotiveerd en gezond hun werk kunnen doen. 

Werken aan duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor een vitale branche. De aanpak van duurzame inzetbaarheid richt zich op zowel werkgevers als werknemers. De aanpak richt zich bij werkgevers vooral op een duidelijke HR-strategie die consequent wordt toegepast. Bij medewerkers richt de aanpak zich op het bekwaam, gemotiveerd en gezond kunnen doen van het werk. Het gaat hierbij om maatwerk waarbij de aanpak per organisatie en medewerker kan verschillen. Daarom is het belangrijk dat onderzocht wordt wat in het specifieke geval nodig is. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn arbeidstijden, flexibiliteit, leren en ontwikkelen, de organisatie van arbeid, gezondheid, werkomstandigheden en werkrelaties.

CAO-partijen spreken daarover het volgende af: 

 • De integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid in organisaties stimuleren en faciliteren door als branche via de StAG deel te nemen aan het project ‘Sociale partners samen voor duurzame inzetbaarheid’ voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid op organisatieniveau. In dit project wordt bovenstaande integrale aanpak ondersteund.

 • De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van medewerkers faciliteren door vanuit de StAG deelname aan het project ‘Goed Werknemerschap’ (onderdeel van het project ‘Wendbaar aan het werk’).

 • Bevorderen dat het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) daadwerkelijk bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en past binnen het organisatiebeleid. Vanuit de StAG wordt actief voorlichting gegeven aan werknemers en werkgevers over de bedoeling en mogelijkheden van het PBL.

Werkdruk en gezonde roosters

Werkdruk en ziekteverzuim zijn voor werknemers, werkgevers en sociale partners een belangrijk thema en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sociale partners willen optimaal bijdragen aan het verminderen van werkdruk en ziekteverzuim. Naast de investering op duurzame inzetbaarheid maken partijen de volgende afspraak:

 • Er wordt vanuit de StAG een handleiding ontwikkeld voor werknemers en werkgevers om werkdruk bespreekbaar en beheersbaar te maken met aandacht voor de betreffende CAO-bepalingen. In deze handleiding worden concrete aanbevelingen gedaan over het te werken aantal dagen in relatie tot de contractsomvang.

Jaarurensystematiek

CAO-partijen vinden het belangrijk dat de jaarurensystematiek bijdraagt aan de flexibiliteit van zowel werknemers als organisaties en op een goede manier wordt toegepast. Daarom gaan we opnieuw voorlichting geven over de bedoeling en toepassing van de jaarurensystematiek. Hierbij wordt aandacht besteed aan de in te roosteren uren zoals genoemd in artikel 6:2 lid 2 van de CAO.

Scholing, verplichte registratie en professionaliteit 

Sociale partners bevelen aan dat er op organisatieniveau goede afspraken worden gemaakt over de invloed van zorgmedewerkers op de invulling van het zorginhoudelijk beleid. Daartoe worden in de CAO-app linken opgenomen naar professionele statuten van beroepsverenigingen. 

Evaluatie CAO-regeling vergoeding bij ontslag

Partijen bij de CAO evalueren de regeling vergoeding bij ontslag (hoofdstuk 15 van de CAO) voor 1 januari 2021. Bij de evaluatie wordt ten minste meegenomen of de regeling beantwoordt aan het bij invoering beoogde doel (onder andere gebruik en effect). Op grond van deze evaluatie bespreken partijen de voortzetting, aanpassing of opheffing van de regeling. 

Functiewaardering

Sociale partners gaan gedurende de looptijd van de CAO in gesprek over de toepassing van de kwaliteitscriteria, met als doel om te waarborgen dat alle taken worden meegewogen bij de indeling.

Uitwerking pensioenakkoord

Het pensioenakkoord biedt ruimte voor afspraken voor werknemers met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken. CAO-partijen gaan hier voor 1 juni 2020 mee aan de slag om hierover afspraken uit te werken. 

Naleving van de CAO

Partijen bespreken gedurende de looptijd van de CAO hoe zij de naleving van de CAO gaan bevorderen.

Technische en wettelijke wijzigingen

Er is een reeks van aanpassingen die voortkomen uit wetswijzigingen of omissies in de CAO die noodzakelijk of wenselijk zijn maar geen (grote) inhoudelijke wijzigingen beogen.
In de werkgroep ‘technische aanpassingen’ worden deze wijzigingen besproken en aanpassingen in de CAO voorbereid.

Algemeen verbindend verklaring

Partijen zullen na de totstandkoming van de definitieve CAO gezamenlijk een verzoek tot algemeen verbindend verklaring indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.