CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 10: Sociaal Beleid

Artikel 10:6 Werkoverleg

  1. Iedere werknemer, uitgezonderd de oproepkracht, is verplicht tenminste viermaal per jaar deel te nemen aan het werkoverleg tussen de leidinggevende(n) en de overige werknemers per organisatorische eenheid van een instelling.

  2. In het werkoverleg wordt in ieder geval gesproken over: arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, werkdruk en verzuimbeleid en de in dat verband geldende verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer.

  3. De tijd die is besteed aan werkoverleg is arbeidstijd.