CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 13: Medezeggenschap & Professionele Zeggenschap

Naleving en geschillen

  • Artikel 13:5 Stimulerende taak op naleving CAO

    Conform artikel 28 WOR bevordert de ondernemingsraad zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden (CAO Gehandicaptenzorg), alsmede de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen. Partijen bevelen de ondernemingsraad aan deze bevorderende taak uit te oefenen door jaarlijks inzage te vragen in de CAO-regelingen die op grond van dit hoofdstuk tot stand zijn gekomen.
  • Artikel 13:6 Bemiddeling, interpretatie en geschillen

    De WOR biedt verschillende mogelijkheden om aan de Kantonrechter een beslissing over bepaalde zaken te vragen. Ook de bedrijfscommissie kan desgevraagd (bij schriftelijk verzoek) tussen partijen bemiddelen bij een geschil dat is te herleiden op de WOR (Wet op de ondernemingsraden). Voor zover bemiddeling niet slaagt, adviseren de bedrijfscommissies partijen bij het geschil. Het secretariaat van de Bedrijfscommissie Markt II (voor de sectoren zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren) is te bereiken via: Secretariaat BC Markt II Postbus 90405, 2509 LK DEN HAAG