CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 8: Vakantie en verlof

Artikel 8:3 Vermindering vakantierechten

  1. De volgens artikel 8:1 vastgestelde duur van de vakantie wordt naar evenredigheid verminderd in de volgende gevallen:

    1. indien de werknemer in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt;
    2. indien de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer in de loop van het kalenderjaar eindigt dan wel wordt beëindigd;
    3. indien de werknemer in deeltijd werkzaam is.
  2. Het vakantieverlof waarop de werknemer ingevolge de in het eerste lid bedoelde vermindering over enig kalenderjaar aanspraak heeft, wordt zo nodig naar boven afgerond op hele uren.

Toelichting VGN op verrekening te veel opgenomen vakantie-uren?