CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

8A:1 Balansverlof

  1. De werknemer ontvangt, naast wettelijke vakantie-uren, 57 uur Balansverlof per kalenderjaar op fulltime basis. Op 1 december 2023 wordt aan alle op 1 december 2023 in dienst zijnde werknemers eenmalig 8 uur extra Balansverlof toegekend naar rato van de contractuele arbeidsduur en de duur van het dienstverband in 2023. 
  2. Het Balansverlof wordt per maand opgebouwd. 
  3. De werknemer verwerft over ieder kalenderjaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op Balansverlof conform lid 1 van dit artikel, tenzij anders overeengekomen in deze CAO. De werknemer die over een deel van het kalenderjaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel naar rato aanspraak op Balansverlof. 
  4. Het Balansverlof (inclusief de rechten op basis van het overgangsrecht) kan door de werknemer geheel of gedeeltelijk als verlof worden opgenomen, geheel of gedeeltelijk in tijd worden gespaard of gedeeltelijk worden uitbetaald. De onderstaande artikelen worden in acht genomen bij de keuze van de werknemer. De werknemer maakt tijdig, voorafgaand aan het kalenderjaar, zijn keuze bekend. 

Toelichting VGN op doel balansverlof

Toelichting VGN op opbouw balansverlof

Toelichting VGN op opbouw balansverlof bij onbetaald verlof

Toelichting VGN op mogelijkheden balansverlof

Toelichting VGN op meer informatie balansfaciliteiten