Nieuws

Actueel
 1. CAO-partijen hebben de tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 vastgesteld. In de bijlage vindt u de tekst. Deze tekst is nog niet in de definitieve opmaak en wordt nu verder vormgegeven voor het CAO-boekje en de online versie.

  Puzzel met tekst Goede CAO Gehandicaptenzorg
 2. De Zorg Brandveilig

  Nieuws

  De Zorg Brandveilig is een landelijk programma om de zorgsector veiliger te maken. Het is een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met ondersteuning van het ministerie van VWS. Kijk op www.dezorgbrandveilig.nl voor meer informatie.

 3. Op donderdag 21 en 28 november 2019 heeft de VGN twee regiobijeenkomsten georganiseerd met als thema 'De waarde van reflectie'. Zorgadviseurs Marie-Josée Smits en Désirée Bierlaagh hebben deze bijeenkomsten begeleid en schreven hierover een verslag met het doel om de sector te inspireren rondom het thema reflectie. Het verslag geeft praktische ‘kleur’ en inhoud aan wat de rode draad van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is: reflecteren en leren. Dat verslag is nu openbaar!

  symposium, gesprek, congres, meningen
 4. 1 Januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen. Zo heeft minister de Jonge de brief met de laatste stand van zaken over het overgangsjaar naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft de VGN haar eigen werkwijze voor het overgangsjaar gepubliceerd. Ook vindt u hieronder onder andere de laatste informatie over de knelpunten bij de GGZ crisisdiensten en wat de regels zijn van het overgangsrecht van de Wet Bopz naar de Wzd.

  locatieregister WZD
 5. Op de drempel van het overgangsjaar 2020 voerde de VGN voor de Wet zorg en dwang (Wzd) nog overleg met VWS over hoe deze nieuwe wet voor haar leden uitvoerbaar blijft. Tijdens dit overleg toonde de minister zich bereid ruimte te maken om de administratieve lasten structureel te verlagen, zolang dat niet ten koste gaat van de rechtsbescherming. Het leidde echter nog niet tot concrete toezeggingen. De VGN kiest dus voorlopig voor een eigen werkwijze.

  Zorg en dwang 2
 6. Ruim drie jaar geleden werd de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld. Inmiddels hebben 21 organisaties en heel veel teams de aanpak doorlopen. En nog steeds melden nieuwe organisaties zich aan. Wat heeft de aanpak gebracht? Op wat voor manier zetten de organisaties de VeiligPlus-aanpak door? Op de bijeenkomst voor projectleiders op 12 september bij ’t Lichtpunt in Huis ter Heide werden ervaringen gedeeld en lijnen getrokken naar de toekomst.

  De veilig plus aanpak
 7. De VGN start in 2020 het platform contractering sociaal domein. Bent u zorgverkoper of beleidsmedewerker jeugd en/of Wmo, werkt u bij een van de leden van de VGN en bent u betrokken bij de contractering van zorg met gemeenten? Meldt u dan aan voor dit platform!

  verwerkersovereenkomst