Nieuws

Actueel
 1. Ruim drie jaar geleden werd de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld. Inmiddels hebben 21 organisaties en heel veel teams de aanpak doorlopen. En nog steeds melden nieuwe organisaties zich aan. Wat heeft de aanpak gebracht? Op wat voor manier zetten de organisaties de VeiligPlus-aanpak door? Op de bijeenkomst voor projectleiders op 12 september bij ’t Lichtpunt in Huis ter Heide werden ervaringen gedeeld en lijnen getrokken naar de toekomst.

  De veilig plus aanpak
 2. De VGN start in 2020 het platform contractering sociaal domein. Bent u zorgverkoper of beleidsmedewerker jeugd en/of Wmo, werkt u bij een van de leden van de VGN en bent u betrokken bij de contractering van zorg met gemeenten? Meldt u dan aan voor dit platform!

  verwerkersovereenkomst
 3. De beste wensen!

  Nieuws

  De VGN wenst je fijne feestdagen en een mooi 2020!

  Groepsfoto medewerkers VGN
 4. CAO-tekst nog niet beschikbaar

  Nieuws

  Op 12 december jl. is door sociale partners de definitieve tekst van de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 vastgesteld.

  CAO
 5. Stand van zaken nieuwe Wmcz

  Nieuws

  De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal op 1 juli 2020 in werking treden. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders en cliëntenraden onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2). Uiterlijk 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling, waarmee de cliëntenraad moet instemmen.

  Cliëntenraad: drie vriendelijk kijkende mensen
 6. De modelklachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet, die VGN en het LSR hebben gepubliceerd in 2016, is aangepast aan de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook is de modelregeling al aangepast aan de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) die 1 juli 2020 inwerking treedt. In de modelklachtenregeling is opgenomen dat klachten die op basis van de Wzd moeten worden behandeld, doorgestuurd worden naar een Wzd-klachtencommissie. De Wzd bepaalt dat deze klachten behandeld moeten worden door een klachtencommissie die is ingesteld door één of meer representatieve organisaties van zorgaanbieders en één of meer representatieve cliëntenorganisaties. Zorgaanbieders moeten zich derhalve aansluiten bij zo’n klachtencommissie (artikel 53 Wzd).

  locatieregister WZD
 7. De NZa heeft de beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) en de declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2020 gepubliceerd. Daarin is onder andere te vinden wat de doelgroep van de COT’s is, de prestatiebeschrijving voor advies van dat team en de tarieven. Aanbieders en zorgkantoren kunnen op basis van deze documenten concrete afspraken maken over de te vormen COT’s.

  Lid worden van VGN
 8. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

  verruiming werkkostenregeling