Nieuws

Actueel
 1. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met een verkennend onderzoek vastgesteld hoe zorgkantoren kwaliteitszorg bij de inkoop van zorg invullen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De NZa is positief over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat door de zorgkantoren wordt gezien als belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector op een hoger plan te brengen. Ook de IGJ beoordeelt de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector positief.

  Complimenten
 2. Een groep Nederlandse ziekenhuizen heeft plannen gepresenteerd voor de verduurzaming van zorgvastgoed. Ze zijn terug te vinden in de nieuwe Bouwkostennota 2020 voor de zorgbouw. De nota bevat ook inbreng van de care. De noodzaak tot flexibilisering en verbouwing wordt daar nog sterker gevoeld, door het gewijzigde zorgbeleid van de overheid.

  Bescherming vastgoed
 3. Nieuwe leden AVA

  Nieuws

  De Adviescommissie Voor Arbeidszaken (AVA) verwelkomt vier nieuwe leden. Het bestuur van de VGN heeft hun benoeming goedgekeurd.

  Krijtbord met tekst update en hand met rode wekker
 4. In woonvoorzieningen in de langdurige zorg zijn er doelgroepen met een complexe zorgbehoefte, zoals mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. En ook bij ouderen in de verpleeghuiszorg met psychiatrische problematiek. Gezien de dubbelproblematiek van deze groepen is de kennis en expertise van
  meerdere sectoren, en een goede samenwerking en kennisdeling daartussen, nodig om tot goede zorg en ondersteuning te komen. In de praktijk blijkt dat dit niet vanzelf
  gaat. Daarom investeert het ministerie van VWS in onderzoek naar de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg als onderdeel van de verbetering van het
  professioneel handelen in de langdurige zorg.

  kennismanagement
 5. Vanaf 2 december 2019 is het vierde tijdvak open en kunnen arbeidsorganisaties een aanvraag indienen. Vanaf dezelfde datum kunnen nieuwe aanvragers zich registreren (een account aanmaken). Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich eerder in het eerste, tweede of derde tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en basisgegevens controleren en aanvullen.

  Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 20 december 2019 een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het vierde tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het vierde tijdvak dienen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 van start gaan. De subsidie wordt verstrekt op basis van cofinanciering. 

  VWS bepaalt op basis van de aanvragen het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het vierde tijdvak.  

  Man in pak schrijft met vulpen op papier
 6. Stand van zaken nieuwe Wmcz

  Nieuws

  De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal op 1 juli 2020 in werking treden. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders en cliëntenraden onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2). Uiterlijk 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling, waarmee de cliëntenraad moet instemmen.

  Cliëntenraad: drie vriendelijk kijkende mensen
 7. Door de tekorten op de arbeidsmarkt loopt de werkdruk voor medewerkers verder op. Medewerkers ervaren dat ze te weinig tijd hebben voor de kern van hun werk: het bieden van de goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Daarom zijn de ondernemingsraden van de zorgorganisaties Dichterbij en Daelzicht samen het initiatief “Wijwillengezienworden” gestart. Hun petitie is intussen door ruim 61.000 medewerkers ondertekend. Een helder signaal dat de grenzen zijn bereikt. Wijwillengezienworden is gecharmeerd van de radicale vernieuwing zoals die eerder werd uitgevoerd bij de verpleeghuiszorg. Deze radicale vernieuwing sluit aan bij de knelpunten zoals benoemd in het manifest. De VGN en VWS herkennen en erkennen de knelpunten uit hun manifest en zijn in gesprek met de initiatiefnemers. Wijwillengezienworden vraagt nadrukkelijk aandacht voor een integrale samenwerking van alle betrokken partijen.