Nieuws

Actueel
 1. De Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen voor mensen met een beperking. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Het gaat echter vaker om parttime en tijdelijk werk waardoor hun inkomenspositie verslechterde. Dit blijkt vandaag uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

  Leerling krijgt uitleg van de praktijkbegeleider
 2. Meer duurzaamheid in de zorg

  Nieuws

  VWS heeft een aantal video’s laten maken over Duurzame Zorg. Deze filmpjes laten goede voorbeelden zien als het gaat om verduurzaming van de zorg. De video’s kunnen bekeken en gedownload worden via www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg.

  Tekening van film die wordt afgespeeld
 3. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met een verkennend onderzoek vastgesteld hoe zorgkantoren kwaliteitszorg bij de inkoop van zorg invullen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De NZa is positief over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat door de zorgkantoren wordt gezien als belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector op een hoger plan te brengen. Ook de IGJ beoordeelt de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector positief.

  Complimenten
 4. Een groep Nederlandse ziekenhuizen heeft plannen gepresenteerd voor de verduurzaming van zorgvastgoed. Ze zijn terug te vinden in de nieuwe Bouwkostennota 2020 voor de zorgbouw. De nota bevat ook inbreng van de care. De noodzaak tot flexibilisering en verbouwing wordt daar nog sterker gevoeld, door het gewijzigde zorgbeleid van de overheid.

  Bescherming vastgoed
 5. Nieuwe leden AVA

  Nieuws

  De Adviescommissie Voor Arbeidszaken (AVA) verwelkomt vier nieuwe leden. Het bestuur van de VGN heeft hun benoeming goedgekeurd.

  Krijtbord met tekst update en hand met rode wekker
 6. In woonvoorzieningen in de langdurige zorg zijn er doelgroepen met een complexe zorgbehoefte, zoals mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. En ook bij ouderen in de verpleeghuiszorg met psychiatrische problematiek. Gezien de dubbelproblematiek van deze groepen is de kennis en expertise van
  meerdere sectoren, en een goede samenwerking en kennisdeling daartussen, nodig om tot goede zorg en ondersteuning te komen. In de praktijk blijkt dat dit niet vanzelf
  gaat. Daarom investeert het ministerie van VWS in onderzoek naar de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg als onderdeel van de verbetering van het
  professioneel handelen in de langdurige zorg.

  kennismanagement
 7. Vanaf 2 december 2019 is het vierde tijdvak open en kunnen arbeidsorganisaties een aanvraag indienen. Vanaf dezelfde datum kunnen nieuwe aanvragers zich registreren (een account aanmaken). Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich eerder in het eerste, tweede of derde tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en basisgegevens controleren en aanvullen.

  Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 20 december 2019 een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het vierde tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het vierde tijdvak dienen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 van start gaan. De subsidie wordt verstrekt op basis van cofinanciering. 

  VWS bepaalt op basis van de aanvragen het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het vierde tijdvak.  

  Man in pak schrijft met vulpen op papier