CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 8: Vakantie en verlof

Artikel 8:1 Vakantierechten

  1. Voor zover in dit hoofdstuk niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (artikel 7:634 t/m 645 BW). Van deze wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken.

  2. De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar.

  3. Voor werknemers met een parttime dienstverband is de regeling van lid 2 naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers met een gemiddelde arbeidsduur boven de 1878 uur per jaar geldt eveneens een aantal vakantie-uren naar rato van de omvang van het dienstverband.

  4. Per 1 januari 2016 wordt voor de werknemer als bedoeld in artikel 7:1 lid 4 juncto 7:9, het uurloon over de opgenomen wettelijke vakantie-uren vermeerderd met de gemiddelde uitbetaalde ORT over de zes maanden voorafgaand aan de maand waarin de vakantie wordt opgenomen.

    Toelichting VGN op recht op vakantie-uren

    Toelichting VGN op ort tijdens vakantie