CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

8A. Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

Artikel 8A:5 Sparen via de levensloopregeling (geldsparen)

 1. De werknemer die daarvoor in aanmerking komt kan het opgebouwde PBL eens per jaar aan het eind van het kalenderjaar omzetten in geld voor storting op zijn levenslooprekening. De omzetting in geld vindt plaats op basis van het actuele uurloon aan het einde van het kalenderjaar vermeerderd met vakantietoeslag. Indien het PBL na de termijn van vijf jaar niet meer wordt geïndexeerd, is de storting op de levenslooprekening conform de vastgestelde geldwaarde. Het geld van de omgezette PBL-uren wordt gestort op een aparte levenslooprekening die alleen voor PBL-stortingen en opnames kan worden gebruikt.

 2. Over PBL uit de levensloopregeling dat wordt aangewend voor de financiering van onbetaald verlof wordt nieuw PBL opgebouwd naar rato van het opgenomen PBL-percentage ten opzichte van zijn actuele salaris.

 3. Over PBL uit de levensloopregeling dat wordt aangewend voor de financiering van onbetaald verlof, betaalt de werkgever de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie en, indien van toepassing, de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering IZZ conform artikel 9:8.

 4. Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen tijdens opname van PBL uit de levensloopregeling dat wordt aangewend voor de financiering van onbetaald verlof, wordt het resterende deel van het PBL opgeschort voor de duur van de arbeidsongeschiktheid. De werkgever en de werknemer maken een nieuwe afspraak over de einddatum van het verlof. Op verzoek van de werkgever overlegt de werknemer aan de werkgever een doktersverklaring.

 5. De werkgever draagt zorg voor de herbezetting van de opgenomen uren PBL.

  Toelichting VGN op sparen in de levensloopregeling

  Toelichting VGN op overgangsregeling levensloop

  Toelichting VGN op levensloopregeling geeft geen recht op verlof

  Toelichting VGN op moment van storting pbl-uren in de levensloopregeling

  Toelichting VGN op aparte levenslooprekening voor storting pbl-uren

  Toelichting VGN op geen indexatie pbl-uren indien gestort op levenslooprekening

  Toelichting VGN op ziekte tijdens opname levensloopverlof gefinancierd uit pbl