CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. De werknemer ontvangt, naast wettelijke vakantie-uren, een Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) van 57 uur per kalenderjaar op fulltime basis. Op 1 december 2022 wordt aan alle op 1 december 2022 in dienst zijnde werknemers eenmalig 8 uur extra PBL toegekend naar rato van de contractuele arbeidsduur en de duur van het dienstverband in 2022.

  2. Het PBL wordt per maand opgebouwd.

  3. De werknemer verwerft over ieder kalenderjaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op PBL-uren conform lid 1 van dit artikel, tenzij anders overeengekomen in deze CAO. De werknemer die over een deel van het kalenderjaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel naar rato aanspraak op PBL.

  4. Het PBL (inclusief de rechten op basis van het overgangsrecht) kan door de werknemer geheel of gedeeltelijk als verlof worden opgenomen, geheel of gedeeltelijk in tijd worden gespaard of geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald. De werknemer die daarvoor in aanmerking komt kan het PBL geheel of gedeeltelijk omzetten in geld voor storting op zijn levenslooprekening. De onderstaande artikelen worden in acht genomen bij de keuze van de werknemer. De werknemer maakt tijdig, voorafgaand aan het kalenderjaar, zijn keuze bekend.

Toelichting VGN op einde regeling pbl

Toelichting VGN op doel pbl

Toelichting VGN op pbl-verlof naar rato verhoogd bij arbeidsduur boven de 1878 uur

Toelichting VGN op omvang pbl

Toelichting VGN op mogelijkheden pbl

Toelichting VGN op eenmalige toekenning extra uren pbl